دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهان: م. نازنینی ، ز. خان لری و ک. خان بیگی

تجدیدنظرخوانده: م. و م مرآتیانی

موضوع تجدیدنظر خواهی: اعتراض به رأی برائت مبنی بر قتل غیر عمد ناشی از عدم رعایت نظامات ایمنی

 

وکیل:09133702380

تلفن وکیل در اصفهان

شرح گزارش:

جلسه رسیدگی با حضور تجدیدنظرخواهان و وکیل ایشان و همچنین تجدیدنظرخواندگان تشکیل گردید. « دادگاه خطاب به طرفین اعلام نمود نظریه کارشناس رسمی درخصوص میزان تقصیر والدین و متهمین صحیح به نظر میرسدو متهمین مقصر هستند، لیکن اعلام نمود قبل از ورود به ماهیت دعوا در صورت توافق، صلح و سازش انجام پذیرد. طرفین از دادگاه تقاضای مهلت نمودند تا در ظرف مهلت تعیین شده  تصمیم مقتضی مبنی بر صلح و سازش نمایند ودر صورت عدم توافق اقدام به تشکیل جلسه رسیدگی و صدور رأی انجام پذیرد. »

شکوائیه اولیه: شکات فوق اولیا دم متوفیان هانیه و حسین خان بیگی میباشند که مورخ ۲۱/۶/۸۳ در باغات اطراف روستای دهق در استخر متشکی عنه ردیف دوم که بدون حفاظ و تابلوی هشدار در جوار استخر بوده و در این راستا به لحاظ بی احتیاطی متهمین در نگهداری کودکان سبب فوت فرزندان گردیده است تقاضای مجازات  متهمین را دارا میباشیم.

صورت جلسه مأمورین انتظامی: در تاریخ حادثه با اطلاع مبنی براینکه دونفر بچه با هویت ح. خان بیگی ۱۱ ساله و ه. خان بیگی ۱۰ ساله در اثر غرق شدن در استخر آب فوت نمودند بلافاصله به محل عزیمت نموده و تحقیقات را به عمل آورده. با توجه به اظهارات متهم ردیف اول، ایشان اظهار داشته که مزرعه متعلق به پدر ایشان و عمویش است و وی همچنین شوهر خاله های فوت شدگان میباشد و زمانی که قصد داشته به مزرعه برود متوفیان از وی خواستند که آنها را به همراه فرزند خویش به مزرعه ببرد که با موافقت والدین آنها به مزرعه رفتند و درحالیکه وی مشغول چیدن علف بوده و به متوفیان تذکر داده که به استخر نزدیک نشوند ناگهان صدای فرزند خود را شنیده که با سرعت به نزد وی آمده و می گوید  که حسین هانیه را به داخل استخر انداخته و خود نیز به درون آب افتاده است. که ایشان بلافاصله به استخر رفته و پس از تلاش فراوان اجساد بچه ها را به بیرون منتقل نموده است.

نظریه پزشکی قانونی: تعیین علت فوت متوفیان را ورود آب به راه های  تنفسی و متعاقبا  غرق شدگی اعلام نموده و هیچ آثاری از ضرب وجرح و شکستگی در متوفیان وجود ندارد.

نظریه کارشناس رسمی دادگستری: جهت تعیین علت فوت متوفیان با استماع اظهارات مقصرین حادثه میزان تقصیر هریک مشخص گردید.

۱.متهم ردیف اول: به لحاظ عدم نصب حفاظ ایمنی در اطراف استخر و نداشتن تابلو یا علایم هشدار دهنده به جهت عمق زیاد و باز بودن اطراف استخر ۵۰ درصد مقصر میباشد.

  1. ۲. متهم ردیف دوم: به علت بی احتیاطی و عدم مراقبت از کودکان با توجه به سن و سال آنها و فضای باز محوطه ۳۰ درصد مقصر میباشد.
  2. ۳. والدین متوفیان به علت بی احتیاطی به علت اطلاع از شرایط محیطی مزرعه و اینکه با اجاز خود آنها دونفر کودک به همراه متهم رفتند ۲۰ درصد مقصر میباشند.

اظهارات متهم ردیف اول: من به کسی اجازه ندادم داخل باغ من شود و در مورد عدم حفاظ استخر نیز اداره جهاد کشاورزی اخطاری مبنی بر نصب حفاظ و تابلو هشدار نداده است و مزرعه متعلق به من میباشد. من آن روز در مزرعه نبودم و پس از اطلاع سریع خودم را به استخر رساندم.

اظهارات متهم  ردیف دوم:  من با اجازه والدین متوفیان فرزندان آنها را به باغ بردم و حتی به بچه ها تذکر دادم که نزدیک استخر نشوند . اما آنها توجهی نکردند و من به نظر کارشناس معترض هستم چون خودم رفتم و داخل استخر خواستم بچه ها را نجات دهم که متاسفانه به دلیل عمق زیاد استخر دو کودک فوت شدند.

رأی دادگاه بدوی:

مورخ ۲۱ شهریور نود وسه حسب گزارش مرجع انتظامی دونفر کودک به هویت حسین و هانیه خان بیگی در اثر غرق شدن درون یک استخر واقع در زمین کشاورزی در شمال روستای دهق فوت شده اند . تحقیقات به عمل آمده حاکی از آن سا که فردی به نام م. آفرین شوهر خاله بچه ها قصد عزیمت به مزرعه داشته که متوفیان اصرار نمودند  با وی به همراه فرزندش  به مزرعه بروند و متوفیان با اجازه پدرشان به همراه متهم رفته اند. و متهم ردیف دوم در حالیکه در مزرعه مشغول به کار بوده و به بچه ها اعلام میکند که جایی نروند ، متوجه رفتن بچه ها نشده است تا اینکه دخترش فریاد میزند که بچه ها داخل استخر افتاده اند لذا به سرعت خود را به استخر میرساند که آنها را نجات دهد و لی علی رغم تلاش فراوان نتوانسته بچه ها را زنده از آب بیرون آورد. کارشناس محترم نیز علت بروز حادثه را با تعیین میزان قصور، ناشی از کوتاهی والدین ، بی احتیاطی متهم ردیف اول و عدم نصب و حفاظ اطراف استخر ناشی از تقصیر متهم ردیف دوم دانسته است. لذا دادگاه با توجه به نظریه پزشکی قانونی و به استناد ماده ۵۰۸ قانون مجازات مصوب ۱۳۸۲ و تبصره آن که مالک ضامن نیست ومتوفیان بدون اجازه صاحب ملک وارد مزرعه شده اند و از سویی  مراتب اتهام بی احتیاطی را متوجه والدین ایشان ندانسته به استناد بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر برائت کلیه متهمین و مقصرین صادر مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی میباشد.

رأی تجدیدنظر خواهی:

جلسه رسیدگی با حضور شاکیان و متهمین تشکیل است و قبل از ورود به ماهیت دعوا بین طرفین اصلاح ذات البین نموده و طرفین اظهار داشتند که خواستار مدت جهت صلح و سازش هستند و درصورت توافق ، رضایت را اعلام مینمایند و پرونده برای ۵/۸/۸۴ وقت رسیدگی جهت صلح وسازش یا رسیدگی تعیین میگردد.

نظریه   وکیل :

به استناد ماده ۵۰۸ و تبصره آن درقانون مجازات، از آنجا که متهم در ملک شخصی خویش اقدام به ایجاد استخر نموده  و  شخص آسیب دیده بدون اذن مالک وارد ملک شده است ومالک از ورود متوفی به ملک خود بی اطلاع بوده نمیتوان وی را مقصر  دانست. در خصوص فرزند صاحب ملک که متوفی را به همراه فرزند خویش به باغ پدری خود برده و البته این امر با اذن والدین متوفی بوده، لیکن به دلیل اینکه از وجود استخر و عدم حفاظ در اطراف آن آگاهی داشته و با توجه به سن کم متوفی و کودک بودن وی ، نامبرده میبایست دقت بیشتری به عمل میآورد و از متوفی مراقبت مینمود؛ به نظر میرسد نظریه کارشناس دادگستری درخصوص میزان تقصیر وی صحیح است. لذا رأی دادگاه بدوی مبنی بر برائت متهم دوم صحیح به نظر نمیرسد. دادگاه تجدیدنظر به استناد ماده ۴۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۸۲ اقدام به تشکیل جلسه نموده تا اقدام به رسیدگی ماهوی نماید. لذا با توجه به اظهارات قاضی در دادگاه  مبنی براینکه نظریه کارشناس درخصوص میزان تقصیر والدین و متهمی که فرزند را به باغ برده صحیح است از طرفین پرونده درخئاست ایجاد صلح و سازش نمود.