گزارش یازدهم:شعبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی

خواهان:ا.  سراوند (تجدیدنظرخواه)

خوانده:ص.  طاهر پور (تجدیدنظرخوانده)

موضوع دادخواست: اعتراض به رأی شورای حل اختلاف( جلب ثالث)

شرح گزارش: جلسه رسیدگی با حضور خواهان و خوانده تشکیل گردید.خواهان معروض میدارد: « که نسبت به رأی شورای حل اختلاف مبنی بر انجام تعهدات طبق مبایعه نامه و پرداخت هزینه دادرسی در حق آقای  طاهر پور  محکوم نموده اعتراض دارم و بیان میدارم که اینجانب یک قطعه زمین از خوانده خریداری نمودم و با مراجعات مکرر به ایشان مبنی بر تنظیم سند رسمی خوانده از حضور در دفتر خانه خودداری ورزیده و در شواری حل اختلاف اقدام به طرح دعوی علیه اینجانب نموده تا به تعهدات قولنامه عمل نمایم و بنده تقاضای تنظیم سند رسمی و پلاک ثبتی را دارم.»

خوانده نیز معروض میدارد:« رأی شورای حل اختلاف به نفع اینجانب صادر گردیده و خواهان ملزم به انجام تعهدات طبق قولنامه و پرداخت خسارات وارده میباشد و اعتراض ایشان را قبول ندارم.»

دادخواست اولیه به شورای حل اختلاف :

خواسته: الزام خوانده به تعهدات مبایعه نامه قطعی و خسارات وارده مقوم به پنجاه میلیون ریال.

دلایل ومنضمات: فتوکپی مصدق مبایعه نامه

شرح دادخواست: خوانده دعوی ( سراوند )از خواهان(  طاهر پور )یک قطعه زمین خریداری کرده و به تعهدات خویش طبق قولنامه عمل ننموده و تقاضای الزام خوانده به انجام تعهدات را طبق قولنامه استدعا دارد.

رأی شورای حل اختلاف: در خصوص دعوی خواهان آقای ص.  طاهر پور  به طرفیت خوانده آقای اردشیر  سراوند  به خواسته الزام خوانده به انجام تعهدات طبق مفاد مبایعه نامه و خسارات وارده و مفاد دادخواست خوانده ملزم بوده که نسبت به تعهدات خود در قولنامه عمل نماید لذا شورا دعوی مطروحه را ثابت تشخیص داده و مستند به ماده ۱۸۸ از قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به انجام تعهدات منجمله دادن وکالت به خواهان به انضمام هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی میباشد.

دادخواست خوهان :

خواسته: اعتراض به دادنامه فوق

دلایل ومنضمات: فتوکپی مصدق دادنامه شورای حل اختلاف و فتوکپی مصدق مبایعه نامه شرح دادخواست: اینجانب یک قطعه زمین از خوانده دعوی خریداری نمودم و خوانده دعوی از حضور در دفترخانه و تنظیم سندرسمی و انتقال پلاک ثبتی خودداری ورزیده به همین دلیل تقاضای انتقال پلاک و سند و نقض دادنامه شورای حل اختلاف را خواستارم.

رأی دادگاه:

درخصوص تجدیدنظرخواهی اردشیر  سراوند  به طرفیت صفرعلی  طاهر پور  نسبت به دادنامه شعبه ۱۸شورای حل اختلاف متضمن الزام خوانده (اردشیر سراوند ) به انجام تعهدات خود نسبت به خواهان به انضمام پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان میبشاد لذا دادگاه با توجه به محتویات پرونده منجمله مبایعه نامه که درآن صراحتا تجدیدنظرخواه متعهد گردیده به تجدیدنظرخوانده وکالت دهد و به تعهد خود عمل ننموده است دادنامه را تأیید و به استناد ماده ۱۸۸ ازقانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوای تجدیدنظرخواه صادر مینماید و رأی صادره قطعی میباشد.

نظریه   وکیل :

به استناد ماده ۱۸۸قانون آیین دادرسی مدنی که حق و دینی بر عهده کسی ثابت است اصل بر بقای آن میباشد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و در این پرونده با توجه به مبایعه نامه که تجدیدنظرخواهان متعهد به انجام وکالتنامه به تجدیدنظرخوانده بوده وملزم گردیده که ظرف شش ماه از تاریخ قرارداد این کار را انجام دهد لیکن به تعهد خویش عمل ننموده لذا رأی دادگاه مبنی بر رد اعتراض تجدیدنظر خواه صحیح میباشد و وی ملزم به انجام تعهد خود طبق قولنامه است.