خواهان: ج. وکیلی

خوانده:۱٫ع. آراوند و۲٫ ع.  یاورپور

موضوع دادخواست:اعتراض ثالث اجرایی نسبت به تو قیف اموال

شرح گزارش: جلسه رسیدگی بدون حضور خواهان پرونده و البته با حضور خوانده تشکیل گردید. خوانده معروض میدارد:« بر اساس تأمین خواسته ای اموال شخصی را توقیف نموده و اجرای احکام شعبه هفت نیز مراتب بازداشت ۶ دانگ پلاک ثبتی شماره ۲۱۰۸۸ به مساحت ۸/۸۷ دارای سند مالکیت را فراهم نموده  و اکنون شخص ثالثی نسبت به مال فوق اظهار حق مینماید و تقاضای رد دعوای ثالث و صدور حکم نسبت به اصل خواسته را دارم.»  با توجه به محتویات پرونده خواهان قراردادی ارائه نموده که شریک مال توقیفی فوق میباشد و زمین مذکور را در اختیار شریک خود قرار میدهد تا پس از احداث آپارتمان چهار واحد از آنرا در اختیار خواهان قرار دهد لیکن با توقیف مال خویش  اعتراض ثالث را به صورت لایحه نسبت به دستور بازداشت صادره نسبت به پلاک ثبتی اعلام داشته و بیان میکند که خوانده با معرفی اموال بلامعارض شریک اینجانب موجب تضییع حقوق وی شده است و اظهار میدارد که شریک بنده با دریافت ثمن در حضور شهود ملک متنازع فیه را به اینجانب فروخته و هر گونه حقی را از خود ساقط نموده و تقاضای رفع توقیف و آزادی از پلاک را دارم. خوانده دعوی با توجه به لایحه خواهان بیان میدارد:« که شخص ثالث نمی تواند با سند عادی اظهار حق نماید و اگر حقیقت داشت خواهان در جلسه حاضر میشد و مدارک را ارائه میداد.»

دادخواست خواهان:

خواسته: اعتراض ثالث نسبت به توقیف پلاک ثبتی شماره ۲۱۰۸۸ موضوع دادنامه شماره ….

دلایل و منضمات: ۱٫محتویات پرونده کلاسه … ۲٫ فتوکپی مصدق قرارداد ۳٫ حکم پرونده کلاسه مذکور.

شرح دادخواست: احتراما مطابق قرارداد مورخ ۲۰/۵/۸۰ اینجانب خواهان زمین خویش را به شماره پلاک ثبتی ۲۱۰۸۸ در اختیار خوانده دوم (ع. آراوند) قرار دادم و ایشان متعهد گردید پس از احداث آپارتمان هشت واحدی چهار آپارتمان را در اختیار اینجانب قرار دهد و پس از اتمام ساختمان ثمن چها ر واحد از آپارتمان را در حضور شهود و به موجب قرارداد به خوانده دوم (آراوند) پرداخت کردم و ایشان هر گونه حقی از خود را نسبت به مال فوق ساقط نموده است و بنده نیز با تصرف در مورد معامله مالکیتم را محقق ساختم. لیکن خوانده ردیف اول با توجه به قرار تأمین خواسته ای شش دانگ کامل ملک فوق الذکر را توقیف نموده و موجب تضییع حقوق اینجانب گردیده است. لذا از محضر دادگاه محترم تقاضای رفع توقیف ملک را استدعا دارم.

ابلاغ به خوانده ردیف اول(آراوند) به علت عدم حضور به استناد ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی صورت گرفته است.

ابلاغ خوانده ردیف دوم ( سعادتی) به استناد ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی به یکی از بستگان وی (همسر) صورت گرفته است.

ابلاغ خواهان نیز به استناد ماده ۷۰ الصاق گردیده است.

رأی دادگاه:

در خصوص اعتراض ثالث آقای وکیلی نسبت به توقیف پلاک ثبتی شماره ۲۱۰۸۸ که درحق خوانده ردیف دوم( یاورپور) از بابت دین  سعادت خوانده ردیف اول(آراوند) توقیف گردیده ، حسب استعلام ثبتی مالک رسمی آقای ع. آراوند بوده و سند رسمی به نام وی میباشد و از طرفی معترض ثالث (خواهان) با وصف ابلاغ وقت دادرسی در جلسه حاضر نگردیه و مدارک و اصول دلایل خودرا ارائه ننموده با توجه به دفاعیات خوانده در جهت رد اعتراض ثالث دادگاه دعوای معترض ثالث را ثابت ندانسته ، به استناد ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی حکم به رد دعوی معترض ثالث صادر مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روزاز تاریخ ابلاغ قابل اعتراض میباشد.

نظریه   وکیل :

از آنجا که خواهان دعوی در جلسه رسیدگی حاضر نشده و اصل مدارک و دلایل خود را ارائه نکرده لذا ابلاغ به خواهان در هر صورت واقعی محسوب میشود و به استناد ماده ۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی هر یک از اصحاب دعوی در صورت تغییر نشانی خویش در دادخواست باید فوری آدرس جدیدرا به دفتر دادگاه اعلام نماید و اگر اعلام ننماید ابلاغ به همان محل صورت میگیرد و خواهان نمیتواند اعلام دارد که ابلاغ صورت نگرفته است. ازسویی دیگربه استناد ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام اگر ادعای معترض ثالث مستند به سند رسمی یا حکم قطعی نباشد دادگاه وارد رسیدگی ماهیتی میشود و از آنجا که دعوی معترض ثالث مستند به سند رسمی نبوده حکم صادره قانونی و صحیح میباشد.