گزارش پنجم: شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی

خواهان: ط.  حبیبی

خوانده: ر.کامیاری

موضوع دادخواست: بطلان قرار داد فی مابین

– ش-وکیل-وکالت-: ۸۲۱۱۸۰

تاریخ جلسه: ۲۷/۵/۸۳

شرح گزارش: جلسه رسیدگی مورخ ۲۷/۵/۸۳ تشکیل گردید. وکلای خواهان و خوانده در جلسه حضور داشتند. وکیل خواهان معروض میدارد:«خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است با این عنوان که موکل شش دانگ پلاک های ثبتی به شماره ۳۷ و ۳۸ مجزا شده از یک فرعی به جهت وثیقه همسر خویش به خوانده اعطا و ۵ فقره قولنامه سفید متن در اختیار وی قرار داد. خوانده سابقاً در شعبه پنجم حقوقی مدعی مالکیت ملک مذکور گردیده لیکن در آن پرونده هیچ قولنامه ای ارائه نکرده است. از سویی قولنامه های مذکور نیز به صورت سفید متن در اختیار خوانده بوده. لذا تقاضای اعلام بطلان قرارداد مذکور را به لحاظ فقدان قصد بر انجام فعل غیر قانونی استدعا دارد.»

وکیل خوانده در دفاع از موکل خویش معروض میدارد: «که قراردادی باید ضمیمه پرونده باشد تا وکیل خواهان مدعی بطلان قرارداد باشد و این ایراد شکلی به دادخواست خواهان وارد است. و خواهان که در شعبه پنجم حقوقی به عنوان معترض ثالث وارد شد در آنجا نیز قولنامه ای ارائه نداده است. از طرفی وکیل خواهان برای اثبات ادعای سفید متن بودن قولنامه مدرکی ارائه نکرده و این خود دلیلی بر تنفیذ قرارداد میباشد و با اخذ دستور موقت و جلوگیری از نقل و انتقال ملک در همین شعبه خسارات گزافی را متوجه موکل نموده ، در شعبه دیگر نیز دعوی الزام به انتقال علیه خواهان مطرح است. بنابراین رد دعوی خواهان را استدعا دارد.»

دادخواست خواهان:

خواسته: تقاضای بطلان قرارداد در خصوص شش دانگ پلاک ثبتی به لحاظ سفید متن و عدم انجام بیع قانونی مقوم به پنج میلیون و صد تومان

دلایل و منضمات: ۱٫ انجام بیع قانونی ۲٫ فتوکپی مصدق پنج فقره وکالتنامه

شرح دادخواست: «خواهان در جهت وثیقه دین همسر خود به خوانده پنج فقره قولنامه سفید متن قرارداده و خوانده با درج متن و مبلغ ادعای مالکیت در خصوص شش دانگ را نموده، بر همین اساس تقاضای صدور حکم به بطلان قرارداد به لحاظ عدم قصد بر انجام بیع قانونی را مستدعی میباشد.»

«در ضمن خواهان دعوی درخواست صدور دستورموقت رامبنی بر نقل وانتقال و سوءاستفاده ازقولنامه سفید متن نموده ودادگاه با عنایت به محتویات پرونده و تصاویر مصدق وکالتنامه ها به لحاظ فوریت موضوع قرار دستور موقت مبنی بر نقل و انتقال پلاک های ثبتی را صادر نموده است.»

رأی دادگاه:

در خصوص دعوی به خواسته صدور حکم بر اعلان بطلان قرارداد شش دانگ پلاک ثبتی ۳۷ و ۳۸ و ۳۸و۴۰ مجزا شده از یک فرعی به شماره های (۱۱۷۱و۱۱۷۷۴و۱۱۷۷۵) به لحاظ سفید متن و عدم انجام بیع قانونی مقوم به پنج میلیون و صد تومان، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و صرف نظر از اینکه وکیل خواهان رونوشت قرارداد مذکور را ضمیمه دادخواست ننموده و وکیل خوانده نیز منکر چنین قراردادی بوده؛ به نظر میرسد دعوی جزمی نبوده و دعوی احتمالی و ظنی میباشد. لذا مستند به بند نهم ماده ۸۴ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و این رأی ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظراست.

نظریه   وکیل :

با توجه به جمیع محتویات پرونده وکیل خواهان هیچگونه قرادادی که مورد ادعای وی بوده  را ارائه و ضمیمه دادخواست نکرده و این مورد به استناد بند نهم ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی از جمله ایراداتی است که منجر به صدور رد دعوی میگردد. ازسویی دیگر نیز به دلیل عدم ارائه قرارداد ادعای سفید متن بودن آن نیز نمیتواند صحیح باشد. لذا رأی صادره منطبق بر قانون میباشد.