دادگاه عمومی(خانواده)

خواهان: آ. شاکریان

خوانده: پ. نظری نژاد

موضوع دادخواست: تجویز ازدواج مجدد

تاریخ جلسه: ۲۶/۱۱/۸۳

شرح گزارش: جلسه رسیدگی  در وقت مورخ فوق با حضور خواهان و خوانده و وکلای آنان تشکیل گردید. وکیل خواهان  دفاعیات خویش را به شرح لایحه بیان نمود و اعلام میدارد: « که موکل سابقا اظهارنامه ای مبنی بر دعوت به تمکین عام وخاص و تقاضای مراجعه همسر خویش ارسال نموده و علی رغم ابلاغ اظهارنامه جهت بازگشت به منزل هیچ پاسخی از سوی خوانده ارسال نگردیده لیکن موکل ناچار به طرح دعوی الزام به تمکین گردیده و جون خوانده هیچگونه تمایلی به تمکین نشان نداده است و با توجه به اینکه موکل پس از هشت سال زندگی مشترک با خوانده دچار مشکلات روحی و روانی شده به استناد مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده تقاضای صدور حکم به ازدواج مجدد را استدعا دارم.»

وکیل خوانده در دفاع ازموکل خویش معروض میدارد: « که موکل وی به دلیل بروز برخی مشکلات مجبور به ترک منزل شوهر خود نموده و اکنون به لحاظ تغییر شرایط به وجود آمده تقاضای صلح وسازش و بازگشت به منزل مشترک رادارد.»

دادگاه به لحاظ تقاضای خوانده مبنی برصلح و سازش از خواهان نیز درخواست توافق و سازش رامینماید. لیکن خواهان معروض میدارد: « همسر م با صدور رأی دادگاه مبنی بر الزام به تمکین و حسن معاشرت گردیده اما تاکنون از بازگشت به منزل امتناع ورزیده و بنده فقط درخواست صدور تجویز ازدواج مجدد را دارا میباشم.»

وکیل خوانده نیز معروض میدارد: «  قرار براین گردید تا خواهان امکانات و مقدمات زندگی را برای موکل فراهم نماید تا ایشان بتواند با آسودگی خاطر در منزل مشترک حاضر شودو موکل بنده برای برگشت به منزل مشترک مشکلی ندارد و تقاضای صلح و سازش را دارد.»

طلاق-توافقی-(3)

طلاق-توافقی-(۳)

دادخواست خواهان:

خواسته: تقاضای تجویز ازدواج مجدد با توجه به سند نکاحیه رسمی

دلایل و منضمات:۱٫ فتوکپی مصدق سند ازدواج۲٫ فتوکپی مصدق احکام صادره

شرح دادخواست: موکلمطابق با سند ازدواج رسمی به شماره… با خوانده محترم ازدواج نموده لیکن پس از گذشت چند سال از زندگی مشترک، خوانده از تاریخ ۲۴/۷/۸۱ منزل مشترک را ترک نموده و پس از چندین بار مراجعات مکرر به منزل برنگشته است. لذا تقاضای تجویز ازدواج مجدد موکل را استدعا دارم.

ابلاغ به خوانده به دلیل عدم حضور ایشان در محل به استناد ماده ۷۰ از قانون آیین دادرسی مدنی الصاق گردیده است.

رأی دادگاه:

در خصوص خواسته آ. شاکریان به طرفیت پ. نظری نژاد در خصوص تجویز ازدواج مجدد با توجه به سند نکاحیه شماره… دفترخانه ۸۷ حوزه ثبت اصفهان وجود علقه زوجیت دائم فی مابین طرفین محرز میباشد و در خصوص اصل خواسته نظر به اینکه زوجه در جلسه دادگاه و نیز در جلسات قبلی آمادگی خودرا جهت تمکین از زوج اعلام نموده و لیکن زوج از پذیرفتن همسر خویش امتناع نموده و از آنجا که زوج در پاسخ صحبتهای اصلاحی دادگاه اعلام نمود همسرم اگر میخواهد برگردد ولی من ازدواج مجدد میکنم، حکایت از عدم تمایل زوج به ادامه زندگی مشترک دارد. مضافاً بر این زوج قبلاً درخصوص مهریه همسرش در این دادگاه دعوای اعسار مطرح نموده که با توجه به وضعیت مالی ایشان مهریه همسرش در حق وی تقسیط گردیده و اعسار وی حکایت از وضعیت ضعیف مالی ایشان دارد با این وصف نامبرده توان اداره دو زندگی مشترک را نخواهد داشت. لذا جهت تحکیم بنیاد خانواده و ادامه زندگی مشترک با همسرش  با تقاضای خواهان مبنی بر تجویز ازدواج مجدد موافقت نمیشود و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر مینماید . رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان میباشد.

نظریه   وکیل :

درخواست ازدواج مجدد از سوی مرد به استناد ماده ۱۶ از قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ میباشد و به استناد ماده ۵۸ از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۸۱که بیان داشته از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون قوانین ذیل نسخ میگردد و ازآنجا که قانون ازدواج مجدد فوق الذکر  نسخ نگردیده و همچنین به استناد نظریه مشورتی شماره ۱۱۶مورخ ۱/۸/۸۲ که اعلام داشته ماده ۱۶ قانون مصوب ۱۳۵۳نسخ نگردیده و به اعتبار خود باقی است لذا دادخواست خواهان صحیح است. درخصوص رأی دادگاه در خصوص رد تجویز ازدواج مجدد صحیح میباشد به این دلیل که ماده ۱۶ قانون خانواده مصوب ۵۳ موارد ازدواج مجدد را ذکر نموده و در این دادخواست دلایلی مانند : رضایت همسر اول، عدم تمکین زن ازشوهرو….. وجود ندارد و ازسویی خوانده(زن) حاضر به بازگشت به منزل مشترک و صلح وسازش میباشد و جهت تحکیم بنیان خانواده رأی فوق الذکر کاملاً صحیح و قانونی میباشد.