دادگاه عمومی حقوقی

خواهان: م. دامکی

خوانده:  م.منوچهری

موضوع دادخواست: تقاضای تخلیه ملک به لحاظ تغییر شغل

شرح گزارش: جلسه رسیدگی در تاریخ فوق تشکیل گردید. خواهان علی رغم ابلاغ حضور ندارد ولی خوانده حضور دارند. دادگاه خطاب به خوانده بیان میدارد که خواسته تقاضای تخلیه ملک به لحاظ تغییر شغل است دفاعیات خویش را بیان دارید. خوانده دعوی  معروض میدارد: « مغازه را برای شغل مسگری اجاره نمودم ولی به علت بیماری قلبی که دارم قادر به  مسگری نیستم و به سبب کسادی بازار جهت مس فروشی اجناس مشابه هم نیز کنار آن میفروشم که همگی لوازم آشپزخانه هستند و البته خواهان خود نیز اجازه داده است.»

دادخواست خواهان:

خواسته: تقاضای تخلیه ملک به لحاظ تغییر شغل به انضمام پرداخت خسارات و  هزینه دادرسی

دلایل و منضمات:۱٫ فتوکپی مصدق قرارداداجاره۲٫ فتوکپی تأمین دلیل

شرح دادخواست: به موجب قرارداداجاره مورخ ۲۴/۱۰/۵۸ یکباب مغازه را  جهت شغل مسگری به خوانده اجاره دادم که نامبرده بدون توافق و اذن اینجانب اقدام به تغییر شغل داده و به فروش لوازم خانگی مشغول شده است. براساس تأمین دلیل که مؤید ادعای اینجانب میباشد تقاضای تخلیه ملک به لحاظ تغییر شغل را دارا میباشم.

تأمین دلیل(نظریه کارشناس) صورت گرفته :

کارشناس محترم با حضور در محل اقدام به کارشناسی نموده و از لوازم موجود در مغازه لیست تهیه کرده و بیان میدارد:« که همه وسایل و اجناس از گروه لوازم خانگی و آشپزخانه میباشند که چیدمان آنها براساس تهیه تصاویر گرفته شده مشخص است.»

ابلاغ به خواهان حضوری بوده ودردفتر شعبه ابلاغ صورت گرفته است.

ابلاغ به خوانده به دلیل عدم حضور وی در محل به استناد ماده ۷۰ از قانون آیین دادرسی مدنی الصاق شده است.

رأی دادگاه:

در خصوص دعوای م. دامکی  به طرفیت خوانده م. منوچهری  به خواسته صدور حکم به تخلیه یکباب مغازه به سبب تغییر شغل، دادگاه نظر به اینکه حسب قرارداد اجاره مورخ ۲۴/۱۰/۵۸ ملک جهت شغل مسگری اجاره داده شده و مستأجر حسب عکس های استنادی و مفاد قرار تأمین دلیل و اظهارات خوانده ودر حال حاضر نیز به این شغل اشتغال داردو لیکن به سبب کسادی بازار خرید وفروش مس و بیماری قلبی مستأجر اقلام مشابه که همگی از لوازم منزل هستند خرید وفروش مینماید و تصدی به شغل مشابه در کنار شغل قبلی با توجه به اضطرار وی به سبب کسادی بازار تغییر شغل محسوب نمیشود. لذا دعوای خواهان را وارد ندانسته و مستند به ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی و مفاد بند ۷ ماده ۱۴ قانون مالک و مستأجر سال ۵۶ حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی است.

نظریه   وکیل :

به استناد بند ۷ ماده۱۴ قانون موجر و مستأجر سال۵۶ و به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۴۳۱۴ مورخ ۲۵/۷/۷۵ که بیان میدارد : تغییر شغل ، چنانچه مشابه شغل سابق نبوده و بدون رضای مالک باشد از موجبات صدور حکم تخلیه است. لیکن تغییر شغل صورت گرفته در این پرونده مشابه شغل سابق بوده و تشخیص آن برعهده دادگاه میباشدو تغییر شغل صورت گرفته مزاحمتی ایجاد نکرده موجبی برای تخلیه نیست. از سویی عکسهای ابراز شده توسط خواهان در تامین دلیل حاصله ، اماره قضایی محسوب میشود نه دلیل . لذا رأی صادره صحیح و منطبق با ماده قانونی صادر گردیده است.