دادگاه خانواده

خواهان: ن. کارایاری

خوانده: م. نازنینی

موضوع  دادخواست: ثبت واقعه ازدواج

وکیل:09133702380

تلفن وکیل در اصفهان

شرح گزارش:

جلسه رسیدگی در تاریخ فوق تشکیل گردید. خواهان درجلسه حضور دارد، لیکن خوانده دعوا حضور ندارد. قاضی دادگاه خطاب به خواهان بیان میدارد خواسته خود را بیان نمایید. خواهان معروض میدارد:« در تاریخ ۲۵/۳/۸۵ با خوانده ازدواج کردم، لیکن ازدواج خود را به طور رسمی ثبت ننمودیم. همسرم گفت شناسنامه ام مفقود شده و بعد از پیدا کردن می آورم تا ثبت کنم. ثمره این ازدواج دودختر میباشد که تاکنون نتوانستم برایشان شناسنامه بگیرم.همسرم مدتی است زندگی مشترک را ترک کرده واز وی هیچ خبری ندارم.از دادگاه محترم تقاضای ثبت واقعه ازدواج را استدعا دارم.»

دادخواست خواهان:

خواسته: ثبت واقعه ازدواج

دلایل و منضمات: نکاح نامه عادی، شناسنامه

شرح دادخواست:

براساس دلایل اعلامی در تاریخ ۲۵/۸/۸۵ با خوانده ازدواج دائمی نمودم.(صیغه ۸۸ ساله) لیکن مراتب به طور رسمی ثبت نگردیده و چون ثمره ازدواج دودختر بوده که نتوانسته ام برای آنها شناسنامه بگیرم. در حال حاضر خبری از همسرم ندارم . لذا صدور حکم به ثبت واقعه نکاح به استناد سند عادی مورد استدعا سات. لازم به ذکر است آخرین اقامتگاه همسرم در همان محل فعلی سکونت اینجانب میباشدو آدرس دیگری ندارد.

«سند عادی نکاح نامه مبنی بر عقد موقت ۸۸ ساله است که زوج به زوجه وکالت داده در هر زمان که زوجه بخواهد میتواند با بذل مدت باقی مانده،مدت و قبول را بذل نماید و از طرف زوج خود را آزاد سازد و البته اعتراض زوج نیز بلااثر است.»

ابلاغ به خوانده به استناد ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت ناتوانی خواهان مبنی بر اعلام آدرس، مفاد  دادخواست یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار آگهی گردیده است.

نظریه مشاور دادگاه خانواده: با توجه به اینکه خواهان دلایل و مدارک زوجیت دائمی خویش با خوانده  را  ارئه ننموده، عقیده بر بطلان دعوا دارم.

در فتوکپی شناسنامه خواهان موجود درپرونده، نام خوانده به عنوان زوج قید گردیده است.

رأی دادگاه:

خواسته خواهان به طرفیت خوانده ثبت واقعه ازدواج است. نظربه اینکه مستند خواهان صرفاً سند ازدواج عادی بوده و دادگاه جهت احراز واقعیت و اثبات رابطه زوجیت بین طرفین، به اخذ اظهارات از مجری صیغه عقد آنها را لازم دانسته، علی رغم قبول این موضوع از طرف خواهان که ایشان را دردادگاه حاضر نماید و اعطای مهلت کافی از طرف دادگاه، مجری صیغه عقد خود را حاضر ننموده است تا خواسته خواهان احراز گردد، به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان میباشد.

نظریه   وکیل :

رأی دادگاه به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی میباشد که بیان میدارد، هرکس مدعی حق باشد باید آن را اثبات کند و دادگاه برای اثبات واقعه ازدواج احتیاج به اظهارات مجری صیغه طلاق داشته است و علی رغم اعطای مهلت کافی برای حضور وی توسط خواهان این امر حاصل نشده رأی به بطلان دعوای خواهان داده است. باتوجه به اینکه ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده تنها ثبت نکاح دائم، فسخ ، طلاقو رجوع را الزامی میداند، درحالیکه با توجه به مدارک خواهان مبنی بر صیغه ۸۸ ساله و اینکه خواهان وکالت در بذل مدت دارد، حاکی از این میباشد که عقد ایشان موقت بوده نه دائمی. وثبت نکاح موقت به استناد ماده ۲۱ قانون فوق زمانی الزامی است که زوجه باردار باشد. لذا درست است که زوج دارای فرزند مشترک از سوی خوانده بوده و ازموارد ثبت نکاح موقت میباشد،  لیکن باید به استناد ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی اصل سند را به ملاحظه دادگاه برساند. از آنجا که خواهان دعوا دادخواست خود را به استناد سند عادی ارائه نموده و از ارایه اصل سند خودداری ورزیده و دادخواست وی مستند به ادله دیگر نبوده است، دادخواست ابطال میگردد. لذا رأی دادگاه کاملاً صحیح و منطبق بر قانون میباشد.