شعبه  دادگاه عمومی کیفری

شاکی: ر. حکیم  سنایی

متشکی عنه: ر. جهان پور

موضوع: تمرد نسبت به مأمورین دولتی

شرح گزارش: جلسه رسیدگی با حضور متهم و وکیل وی تشکیل گردید و در اواسط جلسه شاکی پرونده نیز وارد جلسه شد. قاضی دادگاه خطاب به متهم عنوان میدارد: که اتهام شما تمرد و ایراد ضرب وجرح نسبت به مأمورین در حین انجام وظیفه میباشد. وکیل متهم معروض میدارد: «مأمورین انتظامی بدون ارائه کارت شناسایی واحرازهویت سعی در بردن موکل در خودروی شخصی مینمایند، در حالیکه تعداد مأمورین هشت نفر بوده و همین امر باعث ورود صدمه به موکل میشود به همین دلیل موکل اقدام به طرح شکایت از مأمورین در دادسرای نظامی نموده که پرونده هنوز در جریان است. با توجه به تعداد نفرات برای انتقال موکل به داخل ماشین غیرمنطقی به نظر میرسد.»

شاکی پس از ورود به جلسه دادگاه معروض میدارد:« که شکایت به شرح شکوائیه است و دلیل بردن متهم به داخل ماشین حجاب نامناسب وی بوده و دلیل تعداد نفرات زیاد برای انتقال ایشان مقاومت زیاد و ضرب وجرحی بود که نسبت به مامورین انجام میداد.»

صورت جلسه مأمورین انتظامی: طبق صورت جلسه گشت سیار امنیت اخلاقی به سرنشینی عوامل نیروی انتظامی به خانم بدحجاب برخورد کرده که به محض رؤیت تذکراتی به ایشان داده شد و نامبرده اقدام به سروصدا و فحاشی نموده و مأمورین جهت اصلاح وضعیت وی، ایشان را به ایستگاه و مرکز مشاور امنیت اخلاقی هدایت نمودند.

شکوائیه شاکی: با فردی با پوشش نامناسب با هویت ر. جهان پور  برخورد کرده که وی ضمن تمرد از دستور پلیس اقدام به فریاد زدن و فحاشی نموده و بنده را به شدت مورد حمله و ضرب وجرح قرارداده است. تقاضای تعقیب و مجازات نامبرده را استدعا دارم.

اظهارات متهم در دادسرا:  ر. جهان پور  اظهار داشته که فحاشی نکرده و از مأمورین خواستم که کارت شناسایی ارائه دهند و هشت نفر آمدند که سه نفر ازآنها مرد بودند ومن ترسیدم ودر دادسرای نظامی هم از آنها شکایت کردم.

قرار تأمین صادره: متهم با قرار قبولی کفالت آزاد میباشد.با کسب آخرین دفاع متهم در دادسرا قرار نهایی مجرمیت صادر گردید.

کیفرخواست: ر. جهان پور  متهم است به تمرد نسبت به مأمورین دولتی،ضرب و جرح عمدی و توهین . دلایل: ۱٫ شکایت شاکی۲٫ گزارش اولیه مأمورین ۳٫ اظهارات متهم و سایر اوضاع واحوال موجود در پرونده . مستند به بند الف ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی .

ابلاغ به شاکی به استناد ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی به دلیل عدم حضور وی به یکی از بستگان ابلاغ گردیده است.

ابلاغ به متهم نیز به علت عدم حضور وی مستند به ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی صورت گرفته است.

رأی دادگاه: 

در خصوص اتهام ر.جهان پور  آزاد با قید کفالت دائربر تمرد نسبت به مأمورین دولتی(انتظامی) در حین انجام وظیفه و موضوع کیفرخواست دادسرای عمومی نظر به محتویات پرونده، گزارش مأمورین انتظامی و شکایت شاکی و نظر به قرائن و امارات موجود در پرونده اتهام به شرح فوق محرز میباشد و لذا مستند به بند ۳ ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی و با اعمال بند ۲ ماده ۳ قانون وصول درآمدهای دولت در موارد امید نامبرده را به پرداخت مبلغ دومیلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم مینماید. در خصوص سایر اتهامات دائر بر ایراد ضرب و جرح عمدی و فحاشی نظر به دفاع متهم و انکار وی و عدم حصول دلایل کافی، مستند به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی رأی بر برائت صادر و این رأی حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان میباشد.

نظریه   وکیل :

به استناد بند ۳ ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی در صورت حمله یا مقاومت نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه تمرد محسوب میشود و ازآنجا که مجازات در بند ۳ این ماده از سه ماه تا یکسال حبس میباشد به استناد ماده ۶۷ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۸۲ و بند ۲ ماده ۳ قانون وصول درآمدهای دولت از مجازات جایگزین حبس استفاده نماید لذا حکم دادگاه کاملا صحیح و قانونی میباشد. در خصوص ضرب وجرح نیز از آنجا که دلایل کافی از جمله نامه پزشکی قانونی در پرونده موجود نمیباشد رأی برائت نیز در این مورد صحیح است.