گزارش ششم: شعبه  دادگاه عمومی کیفری

شاکی: م. حبیبی

متشکی عنه: م. حبیبی

موضوع: جعل و استفاده از سند مجعول

تاریخ جلسه:۵/۶/۸۳

شرح گزارش: جلسه رسیدگی با حضور شاکی و وکیل وی ومتهم تشکیل گردید. وکیل شاکی معروض میدارد: «که متهم برادر موکلم میباشد بر همین اساس از این امر سوءاستفاده کرده و به نام موکل اقدام به افتتاح حساب واخذ دسته چک نموده پس از آن اقدام به صدور چک کرده و در نزد برادر دیگرشان مبادرت به صدور دو فقره چک مینماید. لذا عمل متشکی عنه مصداق بارز جعل و استفاده از سند مجعول میباشد. دلایل و مدارک نیز در پرونده موجود که از جمله آن استعلام از بانک مربوطه و کپی مصدق چکها است.»

متهم در دفاع از خویش معروض میدارد :« من به دستور برادرم و به وکالت از او رفتم حساب باز کردم وپس ازآن وام بگیرم واظهارات رئیس بانک این امررا اثبات میکند. این اتهام را قبول ندارم.»

شکواییه اولیه: وکیل شاکی بیان نموده که حسب اظهار موکل وی متوجه گردیده که برادرش اقدام به افتتاح حساب و اخذ دسته چک به نام موکل نموده و پس از آن در نزد برادر دیگرشان مبادرت به صدور دوفقره چک نموده است لذا از مقام محترم تقاضای تعقیب و مجارات متهم را دارد.

اظهارات گواه: «من برادر شاکی و متشکی عنه میباشم، از متشکی عنه مبلغی طلبکار بودم به همین دلیل از وی تقاضای چک نمودم. وی از دسته چکی که به همراه داشت دوفقره چک سفید امضا بابت ضمانت نزد اینجانب قرار داد که بعداز محکیم ده آنها متوجه شدم که چکهای فوق متعلق به پست بانک میباشد و به نام برادر دیگرم است و با برادرم (شاکی) تماس گرفتم و او گفت که بی اطلاع است.»

اظهارات گواه متهم (رئیس شعبه بانک مربوطه): « شاکی تقاضای دسته چک داشت، حساب کاملا قانونی و با کلیه مدارک افتتاح شده و متهم از طرف برادر خویش به اینجانب برای افتتاح حساب معرفی شد و به ایشان گفتم که به همراه مدارک به شعبه مراجعه کنند و ایشان نیز آمدند.»

اظهارات متهم در دادسرا: « شاکی به دلیل مشغله کاری به اینجانب در نزد تعدادی حکیم د وکالت داد که به جای ایشان امضا نمایم و حالا بعداز گذشت چند ماه به دلیل اختلاف حساب اقدام به شکایت نموده و حتی استعلام از بانک برای افتتاح حساب توسط خود ایشان صورت گرفته ومن به دستور خود شاکی چکها را امضا نمودم.»

قرار تأمین صادره: متهم با قرار قبولی وثیقه آزاد میباشد.

کیفرخواست: م. حبیبی متهم است به جعل و استفاده از سند مجعول به دلایل ذیل: ۱٫ شکایت شاکی ۲٫ شهادت شهود ۳٫ اقرار متهم ابلاغیه به وکیل شاکی به استناد ماده ۷۰ به دلیل عدم حضور وی و متهم نیز به استناد ماده ۶۸ به یکی از بستگانش و ابلاغ قانونی صورت گرفته است.

رأی دادگاه:

در خصوص اتهام م. حبیبی دائر بر جعل و استفاده از سند مجعول بدین شرح که متهم با ارائه مدارک مربوط به وی به بانک مراجعه و دسته چک گرفته و اقدام به صدور چک نموده و با اظهار وی مبنی بر اینکه قرار براین بوده که با دسته چک برادرم کار کنم تا بتوانیم وام بگیریم و این افتتاح حساب با امضای من و هماهنگی برادرم بوده است لذا دادگاه با توجه به دفاعیات متهم و اظهارات رئیس بانک و نظر به اینکه از ناحیه متهم شبیه سازی انجام نشده به استناد ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری رأی به برائت متهم صادر و به استناد ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی افتتاح حساب به نام م. حبیبی (شاکی) در بانک مربوطه بر خلاف مقررات صورت گرفته مسدود و دسته چک نیز معدوم میگردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی میباشد.

نظریه   وکیل :

با توجه به اینکه ارتکاب بزه جعل بایستی موارد و شرایط ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی را دارا باشد و شبیه سازی و قصد تقلب از جانب مرتکب محرز باشد لذا از آنجا که هیچگونه مدرکی دال بر جعل در پرونده موجود نمیباشد و استعلام صورت گرفته از بانک مربوطه نیز حاکی از عدم اثبات جعل و استفاده از سند مجعول میباشد رأی صادره مبنی بر برائت متهم صحیح و قانونی است