دادگاه عمومی کیفری

شاکی: م. شیخ صنعان

متشکی عنه: م. بزرگزاد

موضوع شکوائیه: خیانت درامانت

تاریخ جلسه: ۱۳/۱۲/۸۳

شرح گزارش: جلسه رسیدگی در تاریخ فوق تشکیل گردید. شاکی در جلسه حضوردارد واما متهم علی رغم ابلاغ(نشرآگهی) حاضر نگردیده است. قاضی خطاب به شاکی بیان مید اردکه شکوائیه خود را بیان کند. شاکی معروض میدارد: « قرار بود بنده ازمتهم ماشینی خریداری کنم و قبل ازاینکه ماشین را از متهم تحویل بگیرم حدود دومیلیون تومان به وی پرداخت کردم و مابقی را طی شش فقره چک که چهار فقره ۵/۳ میلیون تومانی و دوفقره یک میلیون تومانی پرداخت کردم . پس ازآن متهم به من گفت ماشین خرج دارد به همین دلیل خواستم یا چکها را پس بدهد یا ازقیمت ماشین کم کند ولی وی گفت که چکها به سرقت رفته است. پس ازمدتی متوجه شدم که چکها همگی برگشت میخورد و متهم در مغازه خود حضورندارد.»

مجازات حمل و نگهداری مواد مخدر

مجازات حمل و نگهداری مواد مخدر

شکوائیه اولیه: اینجانب قرار بود ماشینی از متهم خریداری کنم و با توجه به پرداخت مبلغ به صورت نقد و چک معامله به دلیل اینکه ماشین مناسب نبود از وی خواستم یا پول من را پس بدهد یا اینکه ازقیمت ماشین کم کند ولی وی چکها را پس نداد و پس از مدتی متوجه شدم که چکها همگی برگشت خورده است. لذا از ریاست محترم تقاضای مجازات متهم را دارم.

اظهارات شهود در دادسرا:

شاهد  د اول: من برای برق کاری به مغازه متهم رفته بودم و دیدم که شاکی برای خرید ماشین چک به متهم پرداخت کرد برای خرید ماشین و متهم نیز چکها را دریافت کرد .

شاهد  د دوم:بنده اتفاقی در مغازه بودم و دیدم که متهم به شاکی گفت که به صورت چکی نیز ماشین( پژو ۴۰۵) میفروشد و قرار شد که شاکی به همراه بنده به تعمیرگاه برود برای سالم بودن ماشین و شاکی نیز چند فقره چک به متهم پرداخت کرد و مبلغ دومیلیون تومان نیز نقد داد و در آخر قرار شد که متهم ماشین را تحویل دهد.

شاکی با ارسال اظهارنامه ای به متهم اخطار رسمی و قانونی کرده بود که یا ماشین را تحویل دهد و یا چکهای پرداختی را عودت کند. لیکن متهم پاسخ اظهارنامه را نیز نداده بود.

شاکی مفقودی شش فقره چک را به بانک اعلام نموده و گواهی آن را در دادگاه ارائه نمود.

«با استعلام از بانک عهده چکها مشخص گردیده بود که گواهی عدم پرداخت به مبلغ چهار میلیون تومان که صادرکننده آن شاکی بوده ولی دارندگان آنها متفاوت میباشد. »

(هریک از دارندگان چکها رد دادسرا حاضر گردیده و اعلام نمودند که این چکها را جداگانه و به دلایل مختلف از متهم دریافت نمودند.)

به دلیل مجهول المکان بودن متهم از طریق نشر آگهی احضار گردیده است.

قرار نهایی: در خصوص اتهام م. بزرگزاد دائر بر خیانت درامانت شش فقره چک قرار مجرمیت صادر گردیده است.

کیفرخواست: م. بزرگزاد متهم است به خیانت درامانت شش فقره چک به دلایل: ۱٫ شکایت شاکی۲٫ اظهارات مطلعین و دارندگان چکها و محتویات پرونده به استناد ماده ۶۷۴ از قانون مجازات اسلامی .

رأی دادگاه:

در خصوص اتهام م. بزرگزاد دائر بر خیانت درامانت نسبت به شش فقره چک موضوع شکایت م. شیخ صنعان بدین شرح که شاکی اظهار داشته ، اینجانب شش فقره چک عهده بانک کشاورزی جهت خریداری اتومبیل به متهم دادم و چون معامله انجام نشد مقرر گردید که چکها مسترد شود و هر بار با بهانه سرقت ویا اینکه چکها را در قرض الحسنه گذاشتم و چکها برگشت خورده و نامبرده مغازه اش را بسته و متواری گردیده با توجه به محتویات پرونده ، تحقیقات انجام شده ، اظهارات شاکی و عدم حضور متهم و دفاع موثر وی و سایر قرائن وشواهد اتهام را به شرح فوق محرز تشخیص داده است. لذا به استناد ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ نامبرده را به یکسال حبس تعزیری محکوم مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف ده روز قابل واخواهی در همین دادگاه و پس ازآن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر میباشد.

نظریه   وکیل :

به استناد ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی که بیان میدارد : هرگاه مال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی ازقبیل سفته، چک و…. به کسی داده شود و بنابراین بوده که اشیا مذکور مسترد شود و شخصی که آن اشیا نزد اوبوده به ضرر مالکین استعمال یا تصاحب نماید به مجازات محکوم میگردد. لذا در پرونده فوق نیز به جهت بهم خوردن معامله مقرر گردیده که چکها مسترد شود درحالیکه متهم چکها را خرج نموده و به نحوی استعمال کرده  و با توجه به اظهارت شهود تعرفه شده در خصوص بودن چکها نزد متهم و البته عدم حضور نامبرده در جلسه دادگاه، میتواند خود دلیلی باشد بر اینکه وی اقدام به خیانت در امانت نموده .لذا رأی صادره منطبق بر قانون بوده و با توجه به نوع ابلاغ و نشرآگهی غیابی بودن رأی نیز صحیح میباشد.