گزارش هشتم: شعبه یکصد و شانزدهم دادگاه عمومی کیفری

شاکی: صورت جلسه مأمورین نیروی انتظامی

متشکی عنه: ف.  صافی

موضوع: دائر کردن مرکز فساد و فحشاء

– ش-وکیل-وکالت-: ۸۲۱۳۴۶

تاریخ جلسه: ۷/۷/۸۳

شرح گزارش:

جلسه رسیدگی مورخ ۷/۷/۸۳ با حضور متهم و وکیل وی و همسر متهم و سایر افراد که متهم به اعمال منافی عفت هستند تشکیل گردید. قاضی دادگاه خطاب به متهم عنوان میدارد : اتهام شما بنا به گزارش و صورت جلسه  مأمورین نیروی انتظامی دائر کردن مرکز فساد و فحشاء میباشد. اگر دفاعی از خود دارید بیان نمایید. وکیل متهم معروض میدارد:« که موکل زمان حضور مأمورین در منزل حضور نداشته و از وجود افراد در منزل و رابطه آنان با یکدیگر مطلع نبوده و به دلیل اختلاف با همسرش منزل را ترک کرده و همسرش نیز از این امر سوءاستفاده نموده و مکان مناسبی را جهت انجام اعمال منافی عفت فراهم کرد و این درحالی است که تمامی تقصیرات  متوجه موکل اینجانب میباشد.» قاضی دادگاه از سایر افراد که متهم به اعمال منافی عفت بودند سؤال کرد که آیا این خانم را میشناسید؟

ف. کریمی که  متهم به اعمال منافی عفت میباشد عنوان میدارد که:« با دوستم به منزل این خانم(م.  صافی ) رفتیم که فال قهوه بگیریم که دونفر مذکر وارد منزل شدند و با دوستم و خانم  صافی  با هم به طبقه بالا رفتند ولی من فقط فال قهوه گرفتم و رابطه ای با کسی نداشتم.»یکی دیگر از متهمین به نام آ. سادات بیان میداردکه :« ف.  صافی  همه کاره میباشد و من صیغه فردی به نام ع. حبیبی شدم و قرار شد خانم ف.   صافی  مبلغی پول به من پرداخت کند و من فریب خوردم ولی رابطه نامشروع با هیچ کدام از آقایانی که در آن منزل بودند نداشتم. من از پاتوق فساد خبر نداشتم و کاری نکردم. » قاضی خطاب به همسر متهم اصلی پرونده عنوان داشت که آیا ای افراد را میشنحبیب و از وجود این افراد در منزلش اطلاع داشته ؟ ا. نعمتی که همسر متهم میباشد معروض میدارد که:« من زمانی که به خانه آمدم مأمورین وارد منزل شدند و کسانی که داخل خانه من بودند همگی دوستان همسرم هستند و مالک اصلی منزل همسرم میباشد .» ع. حبیبی  و ف. حبیبی نیز متهم به اعمال منافی عفت بودند که بیان داشتند: « ما در منزل ف.  صافی  رفت وآمد داشتیم و و قرار شد تا با دو نفر خانم صیغه بشویم و در زمانی که در منزل ایشان بودیم مأمورین وارد شدند و همگی ما را دستگیر کردند » همگی متهمین صورت جلسه دادگاه را امضا نمودند.

صورت جلسه مأمورین انتظامی: بنا به گزارش همسایه های منزل متهم مبنی بر رفت و آمد مشکوک تعدادی خانم و آقا به این منزل، مکان فوق تحت نظر قرار داده شد و ترددها در این مکان از بعدازظهر آغاز و تا ساعات ابتدایی بامداد ادامه داشته و منزل دارای دوربین مداربسته میباشد که اطراف آن را رصد میکندو از طرفی دیگرمتصرفین منزل سمت راست این مکان که همگی مجرد بودند با استفاده از کوتاهی دیوار به این پاتوق تردد داشتند و همسر متهم نیز در اطراف منزل گشت زنی میکرد تا در صورت حضور مأمورین مراتب را ف. صافی  اطلاع دهد. پس از اطمینان از وجود این مکان به دلیل خودداری از باز نمودن درب منزل با حکم قضایی دق الباب نموده و محکیم ده گردید افراد حاضر در این مکان با پوشش نامناسب هستند و آثاری از اعمال منافی عفت یافت گردید از جمله آلات قمار، مواد مخدر، مشروبات الکلی و تجهیزات ماهواره نیز موجود بود و همگی افراد به همراه کلیه وسایل کشف شده دستگیر شدند.

با صدور دستور جلب متهم و توقیف خودرو نامبرده (ف.  صافی ) در محل دفتر خانه ای دستگیر شده است.

اظهارات متهم در دادسرا: پس از تفهیم اتهامات به متهم مبنی بر دائر کردن مرکز فساد و فحشاء و قوادی، وی اظهار دارد که من پاتوق نداشته و قوادی را نیز قبول ندارم و افرادی که به منزل من رفت و آمد داشتند همگی برای گرفتن فال قهوه مراجعه میکردند و ا. نعمتی همسر من میباشد.

قرار تأمین صادره: قرار بازداشت موقت صادر گردیده که پس از اعتراض متهم فک و به وثیقه تبدیل شده است.

پس از تفهیم اتهام و کسب آخرین دفاع از متهم قرار نهایی دادسرا صادر گردیده است.

کیفرخواست: ف.  صافی  متهم است به دائر کردن مرکز فساد و فحشاء ، قوادی، نگهداری اسپری و تجهیزات ماهواره. به دلایل : ۱٫ گزارش و صورت جلسه مأمورین انتظامی و شواهد و قرائن موجود در پرونده و اظهارات سایر افراد موجود درمنزل . مستند به مواد ۲۴۲و تبصره های آن و ۲۴۳ از بخش حدود قانون مجازات اسلامی مبنی بر قوادی و ۶۳۸ و تبصره آن دائر بر ایجاد مرکز فساد و فحشاء

رای دادگاه:

درخصوص اتهام ف.  صافی  دائر بر مشارکت در ایجاد مرکز فساد و فحشا، قوادی، نگهداری تجهیزات ماهواره و اسپری دفاع شخصی به طور غیر مجاز، نظر به محتویات پرونده، کیفرخواست صادره و گزارش ضابطین دادگستری و صورت جلسه بازرسی ازمنزل متهم و سایر امارات موجود درپرونده و متواری شدن متهم، به نظر دادگاه اتهامات به شرح فوق محرز و مسلم تشخیص داده میشود؛ فلذا مستند به مواد ۶۳۸ (بندهای الف و ب و تبصره آن)،مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۸۲ و همچنین بند ت ماده ۱۲و ۱۸ قانون مجازات قاچاق و اسلحه و مهمات غیر مجاز و ماده ۸ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت ماهواره، متهم را به تحمل ۷۵ ضربه شلاق بابت بزه قوادی و تحمل ده سال حبس تعزیری بابت بزه مشارکت در دائر کردن مرکز فساد و فحشا و تحمل دوسال حبس تعزیری بابت نگهداری اسپری غیرمجاز و پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی بابت بزه نگهداری تجهیزات دریافت ماهواره محکوم میگردد و نظر به اعمال مقررات تعدد جرم صرفاً یک مجازات اشد قابل اجرااست. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر میباشد.

نظریه   وکیل :

با توجه به محتویات پرونده و اظهارات افراد حاضر در زمان وقوع جرم و کشف وسایل و آلات جرم درمنزل متهم، جرایم ارتکابی متهم هم از باب حدود و هم از باب تعزیرا ت قابل مجازات میباشد. لذا از باب تعدد جرم به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات مصوب ۸۲ مجازات اشد قابل اجرا میباشد.درخصوص قوادی و دائر کردن مرکز فساد و فحشا با استناد به ماده ۱۳۵ قانون فوق (در تعدد جرایم حد وتعزیر) مجازاتها جمع میگردد. بنابراین اعمال محکوم کردن متهم به شلاق حدی و تحمل حبس تعزیری منطبق بر قانون میباشد. در ماده ۶۳۸ در بخش تعزیرات قانون مجازات قصد مرتکب، تشویق مردم به فساد و فحشا است یا اینکه موجبات آن را فراهم نماید؛ لیکن ماده ۲۴۲ قانون مجازات(حدود) صرفاً عمل بهم رساندن دو یا چند نفر برای تحقق زنا یا لواط میباشد. بر همین اساس دادگاه محترم با توجه به قرائن موجود درپرونده و با اجباری بودن اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اشد را درنظرگرفته است. که به نظر میرسد منطبق با قانون باشد.