یکی از رایج ترین دعاوی ملکی، دعوی خلع ید می باشد که در این گونه دعوی ها مالک از شخصی که به صورت غیر قانونی ملک وی را متصرف شده است، شکایت می‌کند. در این دعاوی شخص متصرف اول به شیوه قانونی و قراردادی و با اجازه مالک ملک راتصرف کرده است،لیکن پس از تمام شدن قرارداد، ملک را به مالک اصلی تحویل نداده است و به شیوه غیر قانونی ملک موردنظر را تصرف نموده است. مهمترین مسئله ای که در این گونه دعاوی باعث می شود که مالک ملک،درگیر شود و گرفتن وکیل خلع ید در اصفهان برای او لازم است، این است که مالک باید مالکیت بلامنازع بر ملک را ثابت کند.

شرایط طرح دعوای خلع ید

  • تصرف غاصبانه
  • فقدانمالکیت متصرف
  • اثبات مالکیت قانونی متقاضی خلع ید

اختلاف مالکیت تنها در شش دانگ املاک صورت نمی‌گیرد بلکه،تصرفات غیرقانونی مالکین مشاع از قبیل ورثه متوفی یا شرکای قراردادی به جهت اختلافات مالی و غیره مبادرت به تصرف بدون اجازه و قرارداد و تجاوز از حدود مالکیت می نمایند،طرح دعوای خلع ید علیه شرکای مشاع بسیار رایج بوده و قابل اقامه در محاکم حقوقی می باشد .

وکیل:09133702380

تلفن وکیل در اصفهان

راههای اثبات خلع ید از ملک

قانون در خصوص املاکی که جریان ثبتی آنها به اتمام رسیده ،فقط مالک ثبتی ملک را مالک حقیقی و برخوردار از حقوق مالکانه می داند و از او دفاع می کند.
اثبات تصرف ملک موضوع مالکیت در دعوای خلع ید توسط وکیل دعاوی خلع ید در اصفهان بسیار اهمیت دارد، چرا که در غیر اینصورت به صرف انکار تصرف، توسط متصرف غیرقانونی حتی به صورت دروغ،دعوا شکست خورده و تمام وقت و هزینه های دادرسی به هدر خواهد رفت.

دفاع از خوانده ی دعوای خلع ید

در دعاوی خلع ید همیشه حق با خواهان این دعوی نیست بلکه در برخی مواقع،خوانده که طرف دعوای خلع ید است در دفتر ثبت املاک فاقد مالکیت رسمی بوده اما در عین حال به موجب روابط حقوقی وقرارداد عادی با مالک یا مالکین ثبتی در واقع مالک ملک مورد تصرف می باشد اما به گونه غیر ثبتی به طور مثال از طریق معامله بیع یا صلح ثبت نشده مالک است،که وکیل خلع ید اصفهان با اثبات مالکیت خوانده در دادگاه باعث رد دعوای خواهان توسط دادگاه میشود.