دادگاه عمومی کیفری

شاکی: ز. منوچهری  و م. چمن ساداتی

متشکی عنه: ز. منوچهری  و م. چمن ساداتی

موضوع: شکایت متقابل.سلب آسایش و توهین به اشخاص عادی

– ش-وکیل-وکالت-: ۸۲۱۳۳۱

تاریخ جلسه: ۸/۱۰/۸۳

 

شرح گزارش: جلسه رسیدگی با حضور شاکی و متشکی عنه تشکیل گردید. دادگاه خطاب به ز. منوچهری  بیان نمود که شکایت خود را بیان کند. شاکی معروض میدارد: « که م. چمن ساداتی  منجر به سلب آسایش بنده و دخترم شده است و تهدید و فحاشی میکند». دادگاه  خطاب به شاکی متقابل  بیان میدازد که شکایت شما از این خانم چیست: شاکی متقابل معروض میدارد که: « این خانم مستأجر بنده هستند و من هرگز نسبت به ایشان فحاشی نکردم و فقط به او گفتم چرا سروصدا ایجاد میکنید و منزل را تبدیل به کارگاه پرورش قارچ نموده و علاوه بر ایجاد مزاحمت نسبت به بنده فحاشی و توهین میکند.»

شکوائیه اولیه ( ز. منوچهری ): اینجانب سرپرست خانوار هستم و خانه را از آقای چمن ساداتی  اجاره نمودم. ایشان در ساعات مختلف شبانه روز ایجاد مزاحمت میکند و نسبت به بنده و دخترم توهین و فحاشی میکند.گزارش پلیس ۱۱۰ نیز موجود است و با توافق و اطلاع ایشان اقدام به پرورش قارچ کردم.

شکوائیه اولیه ( م. چمن ساداتی ): خانم ز. منوچهری  مستأجر طبقه اول ساختمان اینجانب است که آن را تبدیل به پرورش قارچ نموده و با نصب تجهیزات باعث تولید سروصدا و ایجاد مزاحمت شدید و سلب آسایش گردیده است و با اجیرنمودن شخصی با شماره تلفن ناشناس مزاحمت های شبانه روزی برای خانواده من ایجاد کرده است.

اظهارات شهود شاکی اول: یکی از شهود معروض میدارد که: « اینجانب کاسب محل هستم و بار ها حکیم د این بودم که متهم ( چمن ساداتی ) در انظار عمومی نسبت به مستأجرش فحاشی و تهدید مینمود و اکثراً حکیم د قضیه اختلاف آنها بوده ام.

اظهارات حکیم د دوم: من همسایه این خانواده هستم و بارها دیده ام که صاحبخانه (چمن ساداتی ) حتی نیمه شب ایجاد مزاحمت کرده و تهدید و فحاشی مینمود و ازطبقه دوم به داخل خانه خانم منوچهری  آب پاشیده و باعث ترس وو حشت این خانواده گشته است و صاحبخانه به توافق بنگاه پارکینگ خانه اش ار در اختیار این خانم قرار داد تا کارهای گلخانه ای انجام دهد.

نظریه کارشناس به درخواست چمن ساداتی : کارشناس بیان نموده: « طبقه همکف مسکونی است و مستأجر نمیتواند از مورد اجاره برخلاف منظور قرارداد مسکونی استفاده نماید و مستأجر مکلف است در زمان تخلیه به استناد بندهای اجاره نامه مورد اجاره را با همان وصفی که تحویل گرفته تحویل موجر دهد ودرصورت حدوث خسارت نسبت به عین مستأجره متعهد به جبران خسارت وارده است.

قرار تأمین صادره: ز. منوچهری  و م. چمن ساداتی  هردو به اتهام توهین و سلب آسایش با قید کفالت آزاد میباشند.

قرار نهایی : درخصوص اتهام ز. منوچهری  و م. چمن ساداتی  (متقابل) مبنی بر توهین و سلب آسایش قرار مجرمیت صادره گردیده است.

کیفرخواست:  ز. منوچهری  و م. چمن ساداتی  هردو متهم هستند به توهین و سلب آسایش به دلایل: ۱٫ شکایت شاکی۲٫ تحقیق از شهود ۳٫ گزارش مرجع انتظامی به استناد مواد ۶۰۸ و ۶۱۸ از قانون مجازات اسلامی

ابلاغ به ز. منوچهری  به علت عدم حضور در محل به استناد ماده ۷۰ الصاق گردیده است.

ابلاغ به چمن ساداتی  ابلاغ واقعی صورت گرفته است.

رأی دادگاه:

ز. منوچهری  شاکی ومتهم و م. چمن ساداتی  شاکی ومتهم به اتهام سلب آسایش و توهین نسبت به اشخاص عادی. د خصوص اتهام چمن ساداتی  نسبت به توهین به خانم منوچهری  و سلب آسایش موضوع شکایت متقابل از یکدیگر و کیفرخواست صادره با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و انکار متهم و همچنین اظهارات متهم دیگر با توجه به اینکه دلیل محکمه پسندی که دلالت بر ارتکاب جرم از سوی مشارالیهما در پرونده وجود ندارد، لذا وقوع بزه از ناحیه ایشان محرز ندانسته و با استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر برائت آنان صادر مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.

نظریه   وکیل :

علی رغم دلایل موجود در پرونده منجمله نظریه کارشناسی مبنی بر تخلف مستاجر از شرایط قرارداد وایجاد سلب آسایش برای صاحبخانه و اظهارات شهود مبنی بر ایجاد مزاحمت و توهین متهم نسبت به مستأجر، قاضی محترم دادگاه بدون توجه به این دلایل اقدام به صدور رأی نموده است و البته رأی صادره به استناد ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۸۲ که بیان میدارد : درصورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد و ادله برای قاضی معتبر نبوده ، قاضی میتواند با ذکر مستندات خویش رأی صادر مینماید. لذا رأی صادره بر اساس علم قاضی با توجه به استدلال ماده قانونی  فوق الذکر صحیح میباشد.