دادگاه عمومی حقوقی

خواهان: م. هایراپتیان

خواندگان: ۱٫ م. طالبی ۲٫ ا. طالبی

موضوع دادخواست: فسخ قرارداد

وکیل:09133702380

تلفن وکیل در اصفهان

شرح گزارش: جلسه رسیدگی در تاریخ فوق تشکیل گردید. هیچ یک از طرفین اعم از خواهان و وکیل وی و خوانده  علی رغم ابلاغ ،در جلسه حضور ندارند و لایحه نیز ارسال ننموده اند.

دادخواست خواهان:

خواسته: اعلام فسخ مبایعه نامه به دلیل تدلیس صورت گرفته، مقوم به پنج میلیون و هزار ریال، به انضمام مطلق خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی

دلایل و منضمات:

فتوکپی مصدق مبایعه نامه، فتوکپی مصدق نظریه کارشناسی بر اساس تأمین دلیل، استعلام ازادارات مربوطه و هرگونه تحقیق برای کشف حقیقت

شرح دادخواست:

احتراماً موکل به موجب مبایعه نامه مورخ ۱۲/۲/۸۳ تمامیت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان با کاربری مسکونی تحت پلاک ثبتی به شماره.. واقع درخیابان کاوه از خواندگان خریداری نموده که متاسفانه مشارالیهم علی رغم طرح کاربری و گذربندی بودن ملک موصوف حین العقد کاربری مورد معامله را مسکونی اعلام و مع الوصف با تحقق خیار تدلیس صرف نظر از اعلام به موقع مراتب خوانده از دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر فسخ مبایعه نامه و مطلق هزینه دادرسی را مستدعی است.

نظریه کارشناس تأمین دلیل: براساس مبایعه نامه مورخ ۱۲/۲/۸۳ خواهان اقدام به خرید یک باب آپارتمان دریک مجموعه در خیابان کاوه از خواندگان نموده که پس از انعقاد قرارداد خریدار متوجه گردید محل مورد نظر در مسیر شبکه ارتباطی قرار دارد. لذا پس از بررسی مدارک و مراجعه به شهرداری و کسب اطلاع از موضوع ابلاغیه طرح تفصیلی مناطق ۷و۱۴ اصفهان را شهرداری در اختیار اینجانب قرار نمود که دقیقا محل موردنظر در مسیر گذر ۱۰ متری طرح قرار دارد. تا تاریخ تدوین گزارش تغییر کاربری اتفاق نیفتاده است لیکن محل موردنظر در مسیر گذر قرار دارد.

ابلاغ به وکیل خواهان: به استناد ماده ۷۰ و به علت عدم حضور درمحل ابلاغ قانونی صورت گرفته است و الصاق گردیده.ابلاغ به خوانده نیز به استناد ماده ۷۰ صورت انجام یافته است.

رأی دادگاه:

درخصوص دعوای م. هایراپتیان  به طرفیت خواندگان(م و ا. طالبی ) به خواسته اعلام فسخ قرارداد مورخ ۱۲/۲/۸۳ به شرح دادخواست تقدیمی با توجه به اینکه طرفین در جلسه رسیدگی با وقت قبلی حاضر نشده اند و اخذ توضیح از خواهان ضرورت دارد و دادگاه نمیتواند بدون اخذ توضیح رسیدگی ماهوی نماید، مستند به ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام مینماید. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان میباشد.

نظریه   وکیل :

به استناد ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی در موردی که دادگاه نیاز به اخذ توضیح از خواهان داشته باشد ونامبرده درجلسه حاضر نگردیده و نتواند وارد ماهیت دعوا شود دادخواست ابطال خواهد شد. لذا با توجه به ابلاغ به طرفین اگرچه قانونی بوده و الصاق گردیده است لیکن اگرچه وکیل خواهان نیز درجلسه حضور نداشته عدم حضور وی در جلسه درصورتی موجب تخلف وکیل میشود که مشخص گردد بدون عذر موجه در جلسه حاضر نشده باشد و یا وکالت در توکیل دارد . لذا اگر بدون دلیل و بر خلاف ماده ۴۱ قانون فوق و مواد ۲۸ و ۲۸ قانون وکالت در جلسه حضور نداشته باشد به استناد ماده ۷۸  مصوب ۱۳۳۴ قانون استقلال کانون وکلای دادگستری به مجازات انتظامی درجه ۳ محکوم خواهد شد. لذااگر موکل ازعدم حضور وکیل درجلسه رسیدگی خسارت دیده باشد میتواند در دادسرای انتظامی کانون وکلا از وکیل مربوطه اعلام تخلف نماید تا بررسی گردد که علت عدم حضور وکیل در جلسه رسیدگی موجه بوده یا تخلف نموده است.