گزارش سیزدهم: شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی

خواهان: م. خادمی

خوانده: ۱٫ر. چراغی۲٫ راهنمایی و رانندگی

موضوع دادخواست: فک پلاک خودرو

تاریخ جلسه: ۲۵/۸/۸۳

شرح گزارش: جلسه رسیدگی در تاریخ ۲۵/۸/۸۳ تشکیل گردید. خواهان و وکیل وی در جلسه حضور دارند ولی خوانده حضور ندارد و لایحه نیز ارسال ننموده است. قاضی دادگاه خطاب به وکیل خواهان اظهار میدارد که خواسته خویش را بیان دارد. وکیل خواهان معروض میدارد:« خواسته به شرح دادخواست تقدیمی میباشد و توضیح میدهد که خوانده دعوی ماشینی رااز موکل بنده خریداری نموده و علی رغم گذشت چهار سال از تاریخ مبایعه نامه ، وی فک پلاک ننموده وبا توجه به بیم افزایش تخلفات رانندگی از سوی خوانده با این خودرو تقاضای فک پلاک را دارم.»

الزام-به-انتقال-سند-موتور-(2)

الزام-به-انتقال-سند-موتور-(۲)

دادخواست خواهان:

خواسته: الزام به ایفای تعهد مبنی بر فک پلاک شخصی خودرو سواری پراید به شماره انتظامی ۸۸۶۰۱۳م۶۱ به انضمام خسارات دادرسی اعم از هرینه دادرسی و حق الوکاله وکیل .

دلایل و منضمات:۱٫ فتوکپیمصدق مبایعه نامه، ۲٫فتوکپی سند فروش وسیله نقلیه ۳٫فتوکپی سند رسمی حاکی از مالکیت رسمی موکل

شرح دادخواست: خواهان در تاریخ ۱۰/۳/۸۸ یک دستگاه پراید به شماره انتظامی فوق به خوانده فروخته و علی رغم گذشت چهارسال از تاریخ مبایعه نامه نسبت به پرداخت مابقی ثمن به مبلغ ده میلیون ریال اقدامی ننموده است و پلاک شخصی خواهان را فک و مسترد نکرده و با توجه به اخطارهای پلیس راهنمایی و تخلفات وجرایم متعدد از سوی وی با این خودرو و پلاک تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقیف پلاک شخصی را دارا میباشد.

به علت مجهول المکان بودن خوانده وبه درخواست خواهان به استناد ماده ۷۳ از قانون آیین دادرسی مدنی یک نوبت در روزنامه کثیر الانتشار آگهی گردیده است.

ابلاغ به خوانده ردیف دوم نیز به استناد ماده ۶۸  همان قانون به خادم راهنمایی و رانندگی ابلاغ گردیده است.

رأی دادگاه:

درخصوص دعوای م. خادمی به طرفیت ر. چراغی و راهنمایی و رانندگی به خواسته الزام به ایفای تعهد مبنی بر فک پلاک خودرو پراید مدل ۸۱ به انضمام مطالبه کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل با توجه به تصویر مبایعه نامه عادی که دلالت برواگذاری خودرو یادشده ازخواهان به خوانده ردیف اول دارد و با عنایت به اینکه خوانده حسب ادعای خواهان از انتقال گرفتن و فک پلاک خودرو امتناع نموده است با توجه به استعلام پلیس راهنمایی و رانندگی که دلالت برعدم فک پلاک دارد و با توجه به اینکه خوانده ردیف اول نسبت به دعوای مطروحه دفاعی ننموده است دعوا را نسبت به خوانده  محمول بر صحت دانسته و مستند به ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۵۱۵و ۵۱۸ از همان قانون رأی بر محکومیت خوانده به فک پلاک از خودرو و پرداخت هزینه دادرسی نموده و نسبت به خوانده ردیف دوم به لحاظ عدم توجه دعوی مستند به ماده ۸۸ و بند ۴ قرار رد دعوی صادر کرده است. رأی صادره غیابی میباشد و ظرف بیست روزاز تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس ازآن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی  در محاکم تجدیدنظر استان میباشد.

نظریه   وکیل :

به استناد ماده ۲۰آیین نامه راهنمایی و راندگی مصوب ۸۴ باید هنگام نقل و انتقال خودرو نسبت به فک پلاک منصوبه بر روی خودرو مورد معامله و اختصاص پلاک جدید اقدام گردد در غیر اینصورت در هنگام انتقالات بعدی مشکل به وجود می آید.  لذا در صورت عدم اقدام خریدار برای فک پلاک، فروشنده با مراجعه به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان نسبت به ارائه درخواست توقیف و پلاک خودرو اقدام نمایدو یا با مراجعه به دادگاه الزام به ایفای تعهد را درخواست کند. لذا رأی صادره مبنی برانجام تعهد خوانده دعوی صحیح میباشد و ازآنجا که خواهان برای درخواست فک پلاک به پلیس راهور مراجعه ننموده ، به دلیل عدم توجه دعوی قرار رد صادره به استناد بند ۴ ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی نیز صحیح و قانونی میباشد.