شعبه    ؟؟   دادگاه عمومی کیفری

شاکی: ل. دالپور

متشکی عنه: س.  ثنا راد

موضوع: مزاحمت تلفنی و شروع به سرقت توأم با آزار

شرح گزارش: در تاریخ مقرر جلسه رسیدگی با حضورشاکی و متهم تشکیل گردید. قاضی دادگاه خطاب به شاکی اظهار میدارد که شکایت و دفاعیات خویش را عنوان دارد. شاکی معروض میدارد:« که شخصی وارد منزل وی گردیده و پس از اینکه متوجه شدیم با پسرم درگیرشده و از منزل خارج گردید. پس از آن از طریق تماسهای تلفنی به منزل تقاضای پول میکرد و حتی تهدید به آدم ربایی نیز مینمود. در نهایت از طریق مخابرات شماره کیوسک و محل تماس مشخص گردید.و تقاضای مجازات متهم را دارم.»

متهم در دفاع از خویش معروض میدارد: « خانواده شاکی را ازقبل میشناختم و با منزل ایشان تماس میگرفتم و درخواست پول میکردم اما به عنف وارد منزل ایشان نشدم وقصد سرقت نیز نداشتم.»

شکوائیه شاکی: شخصی ناشناس وارد منزل گریده و به دنبال گاو صندوق بوده ووقتی نتوانست آن را پیدا کند در حین خروج ازمنزل با پسرم درگیر شد. پس ازآن چندین مرتبه با تلفن عمومی با منزل ما تماس میگرفت و با تهدید به آدم ربایی از ما تقاضای پول مینمود. از طریق اداره آگاهی پرینت و سریال کارت تلفن مورد نظر از مبادی ذیربط اخذ نمودیم. پس از بررسی پرینت تلفن مشخص گردید که فردی چندین مرتبه با یک شماره با منزل ما تماس گرفته است. وی اقدام به مزاحمت تلفنی و تهدید به آدم ربایی نموده لذا تقاضای رسیدگی دارم.

صورت جلسه مأمورین: پس از بررسی و در پی دستور مقام قضایی با ضبط صدای متهم و استخراج سریال کارت تلفن مالک آن مشخص گردید. متهم دارای سوابق کیفری به اتهام آدم ربایی و مواد مخدر میباشد. پس از مراجعت به منزل متهم و دق الباب، با بازرسی منزل متهم رؤیت نشد ومشخص گردید که پدر وی در اختفای متهم همکاری نموده. به همین جهت با جلب پدر وی، متهم خود را به اداره آگاهی معرفی کرده است.

اظهارات متهم در دادسرا: س.  ثنا راد اظهار داشته که به عنف وارد منزل نشده ولی قبول داشته که چندین مرتبه با منزل شاکی تماس گرفته وفقط درخواست پول کرده وتهدید نکرده و البته خانواده شاکی را ازقبل میشناخته است.

قرار تأمین صادره: برای متهم قرار وثیقه صادرگردیده که به علت نداشتن وثیقه بازداشت شده است.

کیفرخواست: س.  ثنا راد متهم است به تهدید، مزاحمت تلفنی و شروع به سرقت مقرون به آزار. دلایل: شکایت شاکی، پرینت تلفن، قرائن و امارات و دفاعیات بلاوجه متهم  به استناد مواد ۶۶۸و ۶۴۱ از قانون مجازات اسلامی ابلاغ به متهم با احضاریه دادگاه در زندان صورت گرفته که در وقت مقرر به این شعبه اعزام گردد.

رأی دادگاه:

در خصوص اتهام س.  ثنا راد دارای سابقه کیفری مؤثر دائر بر مزاحمت تلفنی، تهدید به ضررهای نفسی با عنایت به کیفرخواست صادره ، شکایت شاکی، اقرار متهم در جلسه دادرسی و سایر قرائن و امارت بزه انتسابی محرز و مسلم است و مستند به مواد ۶۴۱و۶۶۸  و ماده ۱۳۴مصوب ۱۳۸۲از قانون مجازات اسلامی، متهم را ازحیث مزاحمت تلفنی به تحمل شش ماه حبس و از حیث تهدید دوسال حبس که مجازات اشد اعمال میشود ودر خصوص اتهام شروع به سرقت مقرون به آزاربه دلیل انکار متهم و اینکه مشخصات سارق با مشخصات وی متفاوت است رأی برائت صادر میگردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی میباشد.

نظریه   وکیل :

به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات مصوب ۱۳۸۲ هرگاه جرایم موجب تعزیر بیش از سه جرم نباشد حداکثر مجازات باید در نظر گرفت. اما از آنجا که مزاحمت تلفنی به جهت تهدید و اقدام به آن میباشد و عمل وی مقدمه جرم دیگر است واز سویی به استناد تبصره ۴ ماده ۱۳۴ مقررات تعدد جرم در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت اعمال نمیشود و مجازات مزاحمت تلفنی درجه هفت است لذا دادگاه میبایست تنها یک مجازات برای تهدید در نظر میگرفت وبرای اتهام مزاحمت رأی برائت صادر میکرد. نه اینکه از باب تعدد مجازات اشد را حکم دهد.