نمونه دادخواست مطالبه خسارت وارده به خودرو
ریاست محترم شورای حل اختلاف:
احتراماً به موجب مستندات مذکور در ستون خواسته،خصوصاً نظریه افسر کارشناس فنی تصادفات، اقدامات خوانده در بی احتیاطی در رانندگی منجر به وقوع تصادف در مورخه ۹۸/۳/۱ ساعت ۵ عصر گردیده است. مطابق با کروکی تنظیمی کارشناس تصادفات علت تامه تصادف بی احتیاطی از سوی خوانده،سواری پراید به شماره انتظامی. .‌. به علت تغییر ناگهانی مسیر و نقض ماده ۱۱۹ آیین نامه راهور نسبت به سواری موکل سواری هیوندا به شماره انتظامی. . . تشخیص داده شده است و منجر به وقوع صدمه و خسارت و افت قیمت نسبت به خودروی موکل گردیده است.
نظر به این که خوانده باوصف مقصر بودن در تصادف و ضمن اینکه سقف تعهدات شرکت بیمه (پیوست )نسبت به پرداخت خسارت وارد شده از طرف خواندگان، مطابق با بیمه نامه خودرو پراید صرفاً تا مبلغ هفتاد میلیون ریال می باشد و علیرغم خسارات زیادی که به خودروی موکل وارد آورده و سبب افت قیمت خودرو مذکور شده که بسیار بیش از سقف تعهدات بیمه گر می باشد،خوانده حاضر به پرداخت مابه التفاوت خسارت مطابق با فاکتورهای پیوست که موکل بابت تعمیر بخش محدود از قطعات خودرو پرداخته که صرفاً خودرو مذکور قابلیت استفاده پیدا کند نیست.
لذاحکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت وارده، علی‌الحساب به مبلغ ۶۰ میلیون ریال مطابق با فاکتور های پرداختی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری مستند به مواد ۳۰۷ قانون مدنی و مواد ۳۳۱ قانون مسئولیت مدنی و با احتساب کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست.