دادگاه عمومی کیفری

شاکی: ک. طالبی

متشکی عنه: ص. نازنینی

موضوع شکوائیه: رابطه نامشروع

وکیل:09133702380

تلفن وکیل در اصفهان

شرح گزارش: جلسه رسیدگی در تاریخ فوق به همراه شاکی و متشکی عنه تشکیل گردید. قاضی دادگاه خطاب به شاکی شکایت خود را بیان نمایید. شاکی معروض میدارد: «متشکی عنه همسرم میباشد و مدت یکسال است که با شخص غریبه ای ارتباط تلفنی دارد و پرینت خط تماس همسرم دلیل این ارتباط است. تقاضای مجازات وی را دارم. »

متشکی عنه در دفاع از خویش معروض میدارد: «اکنون تنها یک خط بیشتر ندارم و من هیچ ارتباطی با کسی برقرار نکردم به جز یک تماس تلفنی بدون اینکه محتوای آن به گونه ای باشد که رابطه نامشروع تلقی شود و این کار ار هم فقط از روی لجبازی با همسرم انجام دادم. و خطی را که پرینت گرفته متعلق به من نیست. بلکه متعلق به همسرم است.»

شکوائیه اولیه:

متشکی عنه همسر اینجانب میباشد که متوجه شدم با شخصی از طریق مکالمات تلفن رابطه تلفنی دارد لذا از دادگاه تقاضای مجازات وی را دارم.

با توجه به تاریخ وقوع شکایت که بعد از تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری میباشد به همین دلیل پرونده مستقیماً به دادگاه ارجاع گردیده است. دادگاه پس از انجام تحقیقات و تعیین وقت رسیدگی اقدام به صدور رأی نموده است.

با توجه به استعلام از اداره ی مخابرات مشخص گردید که خط اعلامی از سوی شاکی، متعلق به متشکی عنه میباشد و از تاریخ ۱/۱/۸۴تا ۱/۶/۸۴ با خط خود با یک شماره ناشناس ارتباط تلفنی داشته است.

رأی دادگاه:

درخصوص شکایت ک. طالبی  علیه متشکی عنه دائر بر رابطه نامشروع با توجه به اوراق پرونده و انکارمتهم به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی، وقوع بزه احراز نمیگردد و با استناد به اصل برائت و ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۸۲ قرار منع تعقیب صادر میگردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روزازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر میباشد.

نظریه   وکیل :

با استناد به ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۸۲ به جرایم منافی عفت همچنین رابطه نامشروع دردادگاه صالح رسیدگی میگردد. لذا به استناد بند ب ماده ۳۴۰ قانون فوق، زمانی که اصحاب دعوا حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند، دادگاه با تشکیل جلسه رسمی، مبادرت به رسیدگی میکند.  در خصوص اتهام وارده از آنجا که دلیل کافی برای وقوع جرم از سوی شاکی ارائه نگردیده و دلیل کافی برای اثبات اینکه رابطه نامشروعی وجود داشته یاخیر به نظر میرسد قاضی محترم با استناد به ماده ۲۱۲ قانون مجازات و استناد به علم قاضی قرار منع تعقیب را با  توجه به بند الف ماده ۳۴۰ آیین دادرسی کیفری صادر نموده است. لیکن مهلت اعتراض به قرار منع تعقیب براساس ماده ۲۷۰ قانون مذکور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ میباشد نه بیست روز. لذا رأی دادگاه محترم از لحاظ استناد به ماده قانونی  و هم از لحاظ ماهوی به نظر میرسد دارای ایراداتی باشد.