همین که زن و شوهر به عقد یکدیگر درآمدند ، مطابق قانون تکلیف دارندکه مجموعه ای از وظایف مقرر را در قبال یکدیگر انجام دهند.درست است که انجام این وظایف بیش از هر چیز به تفاهم میان دو طرف و میزان علاقه آنان به زندگی بر می گردد ؛ اما گاهی نیاز است که قانون نیز انجام این وظایف را مورد حمایت خود قرار بدهد و برای عدم انجام آن ضمانت اجراهایی را معین کند. قانون مدنی ، از اصطلاح تمکین برای این وظایف مشترک استفاده نموده است . به همین دلیل ، در این مقاله به این مسئله می پردازیم که تمکین چیست و عدم تمکین به چه معناست .
تمکین در لغت به معنای الزام می باشد . در واقع ، زمانی که صیغه عقد میان زن و مردی جاری شد ، هریک از آنها موظفند یکسری از تکالیف قانونی و شرعی را در روابط خود رعایت نمایند . یکی از این وظایف ، تمکین می باشد . به لحاظ عرفی ، غالبا واژه تمکین را برای زنان استفاده می کنند . یعنی زن موظف است در مقابل شوهر خودش به یکسری از وظایف پایبند باشد و حقوق شوهر خود را رعایت کند .

وکیل:09133702380

اما محدود کردن تمکین در رابطه با زنان صحیح نیست ؛ چرا که مردان نیز در رابطه با همسر خود وظایفی دارند و موظف به رعایت آنها در حق همسر خود هستند . یعنی علاوه بر اینکه زن باید از مرد تمکین نماید ، شوهر نیز موظف به آن می باشد وبه عبارتی زن وشوهر مکلف به حسن معاشرت بایکدیگرند وماده ۱۱۰۳ قانون مدنی صراحتا این مورد را بیان کرده است.

مطابق با قانون مدنی ، تمکین را می توان شامل دو نوع تمکین اعم از تمکین عام و خاص دانست . تمکین عام به این معناست که زن در امور خانوادگی موظف به اطاعت از همسروزندگی در زیر یک سقف در مکانی که شوهر تعیین می کند میباشد و تمکین خاص به معنای برقراری روابط زناشویی با همسر خود می باشد .

عدم تمکین به چه معناست؟

همانطورکه که گفته شد ، زن و شوهر وظیفه دارند که تکالیف خود را در برابر یکدیگر انجام دهند و با یکدیگر حسن معاشرت داشته باشند. در غیر این صورت ، عدم تمکین هر یک از زوجین ، مصداق نشوز تلقی شده و منجر به پیامدهایی برای آنان می شود.البته اصطلاح نشوز در رویه وغالبا عدم تمکین برای زن به کار می رود؛ودر صورت عدم تمکین زن بدون علت قانونی زن مستحق نفقه نخواهد بود؛ ودر این رابطه ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی بیان میکند که:هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع ورزد مستحق نفقه نخواهد بود.