جرم فروش مال غیر

تعریف

وکیل فروش مال غیر بیان می دارد، به استناد ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر ، کسی که مال غیر را، با علم به این که مال غیر است به نحوی از انحا عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب می شود. همچنین انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد بعنوان معاون جرم قابل تعقیب می باشد.

جرم فروش مال غیر وفق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۲۳/۲/۱۳۹۹ در صورت وجود شرط مذکور، جزو جرایم قابل گذشت محسوب شده و رضایت شاکی در فروش مال غیر موجب مختومه شدن پرونده کیفری میشود. شرط مذکور رعایت نصاب مالی مقرر در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی میباشد.
عناصر تشکیل دهنده جرم فروش مال غیر
به گفته وکیل فروش مال غیر اصفهان، فروش مال غیر مانند هر جرم دیگری دارای سه عنصر می باشد، عنصر قانونی، عنصر مادی، عنصر روانی که با وجود سه عنصر ذکر شده میتوان از مرتکب شکایت فروش مال غیر مطرح نمود.

عنصر قانونی

وکیل فروش مال غیر دراصفهان،بیان میدارد،عنصر قانونی جرم فروش یا انتقال مال غیر، ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۵/۱/۱۳۰۸ می باشد. که عنوان می دارد:
کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار‌ محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. ‌و همچنین است انتقال‌ گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد. یکی از موارد دفاع در فروش مال غیر همین امر میباشد که شاکی مدعی اثبات این امر میگردد که انتقال گیرنده عالم. آگاه به خریداری مال غیر بوده است. لذا از ایشان نیز شاکی بوده و خواستار محکومیت وی نیز میگردد.

نکته: به جرم انگاری که توسط مقنن در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جزایی صورت گرفته است، عنصر قانونی گفته میشود.

عنصر مادی:
وکیل فروش مال غیر در اصفهان میگوید: عنصر مادی جرم در واقع نمود خارجی قصد مجرمانه در عالم واقعیت می باشد، تا زمانی که فرد قصد مجرمانه خویش را در عالم واقع به انجام نرساند نمی توان فرد را مجازات نمود. چرا که در قانون مجازات اسلامی تفکر مجرمانه قابل مجازات نمی باشد. مانند آنکه فروش مال غیر در اموال مشاع باید به اجرا دربیاید و به صرف اینکه یکی از مالکان وشرکا ادعای فروش یا ابراز قصد فروش بنماید، برای تحقق جرم انتقال مال غیر کفایت نمیکند.
در جرم فروش مال غیر، عنصر مادی این جرم، فعل انتقال حقوقی مال از سوی مباشر جرم می باشد. به عنوان مثال جرم انتقال مال غیر در خودرو بدین نحو است که به صرف امضای ذیل قرارداد انتقال از سوی انتقال دهنده این جرم محقق می شود.

نکته: با تحقق عنصر مادی است که صحبت از انجام جرم و طرح پرونده کیفری به میان می آید. ولیکن باید همواره به یاد داشته باشید که به صرف تحقق عنصر مادی نمیتوان مدعی تحقق جرم و خواستار طرح پرونده کیفری شد. زیرا باید در ابتدا این امر توسط وکیل متخصص فروش مال غیر دراصفهان مورد بررسی قرار بگیرد که عمل رخداده، جرم انتقال مال غیر است یا معامله فضولی است؟ لذا همواره باید به تفاوت فروش مال غیر بعنوان یک جرم و معامله فضولی بعنوان یک دعوای حقوقی توجه ویژه نمود.

عنصر روانی:
وکیل فروش مال غیر در تشریح عنصر فوق بیان می دارد، عنصر روانی در واقع قصد واقعی فرد مجرم از انجام بزه مورد نظر می باشد. در جرم فروش مال غیر فروشنده می بایست با علم به اینکه مال متعلق به او نمی باشد اقدام به انتقال مال مذکور نماید. اگر فرد انتقال دهنده به تصور اینکه مال خویش است اقدام به انتقال مال نماید با اثبات این امر فعل او جرم نیست و شامل معامله فضولی می شود. در این فرض اعمال مقررات مربوط به مجازات فروش مال غیر در حق وی متصور نمیباشد.عنصر روانی جرم فروش مال غیر از دوجزء سوءنیت عام وسوء نیت خاص تشکیل گردیده است،سوء نیت عام همان علم مرتکب به عدم مالکیت نسبت به مال انتقال داده شده وقوانین خاص قصد اضرار به مالک واقعی میباشد.درنتیجه نهایتا با جمع شدن هرسه عنصر تشکیل شده ی جرم جرم انتقال مال غیر محقق وقابل پیگیری قضایی میباشد.
وکیل فروش مال غیر دراصفهان، میتواند با دانش و تجربه در پرونده هایی از این دست که در رویه عملی و محاکم و دادگاه ها دارد، در خصوص تحقق عناصر تشکیل دهنده جرم به درستی اظهار نظر نماید. وکیل فروش مال غیر در جلسات مشاوره حقوقی تخصص خود به موکل میگوید که شرایط اثبات این جرم در پرونده وی وجود دارد یانه. وکیل خوب کیفری در زمینه جرم انتقال مال غیر کیفیت ادله اثبات دعوا را مورد ب…

نجمه قیاسوند دانش آموخته رشته حقوق قضایی و ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه خوراسگان اصفهان، وکیل پایه یک دادگستری از وکلای جوان،با انرژی و متعهد گروه وکلای مهر اصفهان می باشد که به صورت تمام وقت و هر زمان که نیاز باشد پی گیری پرونده های حقوقی شما را برعهده می گیردوتمامی مراحل پیشرفت پرونده در دادگستری را به صورت دقیق وکامل به اطلاع موکلین خود می رساندو همواره سعی بر این است که در کوتاه ترین زمان ممکن وبا اخذ حق الوکاله مناسب پرونده های شما را به نتیجه مثبت برساند.وی با تجربه وکالت در پرونده های حقوقی،کیفری و خانواده و…..افتخار خدمت گذاری به همشهریان اصفهانی خود را دارد.