دعاوی خانوادگی

دعاوی هستند که مستند به قانون حمایت از خانواده بسته به نوع دعاوی مطروحه در صلاحیت دادگاههای خانواده و شورای حل اختلاف هستند.دادگاه های خانواده دادگاه های اختصاصی هستند که به مسائل و موضوعاتی که مطابق با قانون در صلاحیت این دادگاه ها باشد رسیدگی می کنند و اغلب به مسائل و امور فی مابین زوجین و خانواده می‌پردازند. با توجه به ماده ۴ قانون حمایت از خانواده مصوبه ۹۳ مواردی همچون نکاح دائم وموقت،نفقه زوجه، تمکین، جهیزیه،مهریه،طلاق،اهدای جنین،تغییر جنسیت و. .‌. در دادگاه های خانواده مورد رسیدگی قضات قرار خواهد گرفت.

با عنایت به اینکه طبق قانون دعاوی مالی تا ۲۰ میلیون تومان در صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرار دارد،بنابراین در دعاوی مربوط به جهیزیه همچنین مهریه و نفقه زمانی که مبلغ آن تا ۲۰ میلیون تومان باشد، می بایست به شوراهای حل اختلاف مراجعه و دعوا در آنجا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد ودرمواردی که مبلغ آن از ۲۰ میلیون تومان بیشتر باشد دعوای مطروحه به شعبه دادگاه های خانواده ارجاع می گردد، البته در صورتی که پیش از طرح دعاوی نفقه و مهریه و جهیزیه، دعوای طلاق در دادگاه خانواده مطرح شود،دادگاه بدون توجه به مبلغ آن تکلیف نفقه و مهریه و جهیزیه زوجه را ضمن رسیدگی به دعوای طلاق مشخص می کندودر خصوص آن نیز رای صادر می گردد.مطابق با قانون حمایت از خانواده شعب این دادگاه ها با توجه به مصلحت امور خانوادگی از یک قاضی مرد ویک قاضی مشاور زن تشکیل گردیده است.