مهریه مالی است که در هنگام عقد نکاح از طرف مرد به مالکیت زن در می‌آید.چیزی که به عنوان مهر قرار داده می شود، باید ارزش مالی داشته باشد و در عرف در قبال آن پول پرداخت شود. در کشور ما به طور معمول و رایج اموالی همچون سکه بهار آزادی،وجه رایج،اموال غیرمنقول اعم از زمین،خانه و آپارتمان،باغ و. . . به عنوان مهریه قرار داده می شود. مهریه یا به صورت عندالمطالبه است و یا عند الستطاعه.وقتی مهریه عندالمطالبه باشد به محض وقوع عقد ازدواج زن می تواند مهریه را درخواست کند و مرد طبق سند رسمی ازدواج مکلف به پرداخت تمام مهریه است و به هر دلیلی که مرد توانایی پرداخت یکجای مهریه را نداشته باشد و بخواهد به صورت تقسیطی پرداخت نماید اثبات این موضوع که او توان مالی ندارد و نمی تواند مهریه را نقداً بدهد با مرد است و زن نیازی ندارد که در دادگاه ثابت کند،مرد از تمکن مالی لازم برای پرداخت مهریه برخوردار است.