مطالب ارسالی توسط مدیر وب سایت

دعاوی خلع ید

دفاع از خوانده ی دعوای خلع ید

در دعاوی خلع ید همیشه حق با خواهان این دعوی نیست بلکه در برخی مواقع،خوانده که طرف دعوای خلع ید است در دفتر ثبت املاک فاقد مالکیت رسمی بوده اما در عین حال به موجب روابط حقوقی وقرارداد عادی با مالک یا مالکین ثبتی در واقع مالک ملک مورد تصرف می باشد اما به گونه غیر ثبتی به طور مثال از طریق معامله بیع یا صلح ثبت نشده مالک است،