گزارش سوم: شعبه بیست وهشتم دادگاه عمومی حقوقی

خواهان: م.  حبیبی

خوانده: ک.  سعادتی

موضوع دادخواست: اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

– ش-وکیل-وکالت-: ۸۳۰۴۳۲

تاریخ جلسه: ۲۶/۴/۸۳

مطالبه-وجه-چک-(3)

مطالبه-وجه-چک-(۳)

شرح گزارش:

جلسه رسیدگی مورخ ۲۶/۴/۸۳ با حضور خواهان و شهود وی تشکیل گردید، خوانده دعوی با توجه به ابلاغ قانونی در جلسه حضور ندارد و لایحه ای نیز تقدیم ننموده است. خواهان دعوی معروض میدارد که خواسته اش اعسار از پرداخت هزینه دادرسی جهت مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۷۰۰ریال وجه شش فقره چک از خوانده دعویمیداند که به دلیل فروش منزلش از وی دریافت نموده است، اکنون مستأجر میباشم و به دلیل حساسیت دستان خود نتوانستم به کار خویش ادامه دهم حتی هزینه تأمین معاش زندگی ام نیز برعهده فرزند ارشدم میباشد به همین دلیل توانایی پرداخت هزینه دادرسی را ندارم که برای اثبات این امردرخواست استماع شهادت شهود را دارم. شهود در جلسه حاضر شدند و مطالبی را بیان نمودند.

اظهارات حکیم د اول:

بعد از معرفی خویش اظهاراتش را راجع به وضعیت مالی خواهان اینگونه اعلام نمود؛ خواهان دعوی را ده سال است که میشناسم و از وضعیت مالی وی کاملاً مطلع میباشم که ایشان قبلاً بنا و معمار ساختمان بوده که به دلیل حساسیت دستانش دیگر نتوانست به شغلش ادامه دهد به همین دلیل منزلش را فروخت که تامین معاش نماید اما خوانده دعوی پول وی را پرداخت نکرد واکنون نیز هزینه زندگی خواهان بر عهده فرزندش میباشد و مطمئنم که توانایی پرداخت هزینه دادرسی را ندارد.

حکیم د دوم: پس از معرفی خویش و اینکه رابطه خادم و مخدومی یا خویشاوندی نزدیک با خواهان ندارد اعلام نمود که حدود سی سال است که خواهان را میشنحبیب، از وضعیت مالی وی آگاه است و در ادامه مطالب حکیم د اول را بیان نمود که توانایی پرداخت هزینه دادرسی را ندارد.

دادخواست خواهان:

خواسته: اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۷۰۰ وجه چک

دلایل و منضمات:۱٫ تصویر مصدق شش فقره چک ۲٫ شهادت نامه کتبی ۳٫ تصویر مصدق صورت جلسه دادگاه

شرح دادخواست: «خوانده دعوی براساس صورت جلسه مورخ ۲۶/۱۰/۸۱ اقدام به صدور شش فقره چک جهت پرداخت بدهی خود نموده و طبق صورت جلسه مقرر گردید در صورتیکه هر یک از چکهای مذکور وصول نگردید روزانه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال بابت خسارت تأخیر تأدیه پرداخت نماید. لیکن متأسفانه هیچ یک از چکهای موضوع تعهد در موعد پرداخت نگردید و با توجه به اینکه اینجانب فاقد شغل ودرآمد میباشم و توانایی پرداخت هزینه دادرسی را ندارم تقاضای پذیرفتن اعسار و همچنین محکومیت خوانده به پرداخت اصل مبلغ خواسته و خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه را مستدعاست.»ابلاغ خوانده دعوی طبق ماده ۷۰ گواهی شده و نسخه ثانی در محل الصاق گردیده است.

رأی دادگاه:

در خصوص اعسار خواهان ، آقای سید  رهاد  حبیبی از پرداخت هزینه دادرسی جهت مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۷۰۰ وجه شش فقره چک به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه قراردادی از قرار روزانه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال بابت هر یک از چکهای استنادی از زمان سررسید لغایت هنگام پرداخت، دادگاه با عنایت به شهادت نامه کتبی پیوست دادخواست با توجه به بیانات شهادت شهود معرفی شده از سوی خواهان و نظر به عدم حضور خوانده علی رغم ابلاغ قانونی و عدم ایراد و دفاعی از ناحیه وی دعوی خواهان را ثابت و مستند به مواد ۵۰۷ و ۵۰۶ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی صادر مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدیدنظر است.

نظریه   وکیل :

حکم اعسار وفق شهادت شهود به استناد ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی کاملاً صحیح صادروبا توجه به شهادتنامه کتبی دونفر شهود معرفی گردیده که مشخصات کامل آنها در شهادت نامه قید شده بود. لیکن قاضی محترم شعبه رأی صادره را علی رغم ابلاغ قانونی حضوری اعلام نموده در حالیکه به استناد ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی حکم دادگاه زمانی حضوری است که خوانده دعوی یا وکیل وی در جلسه حاضر باشد یا لایحه فرستاده و یا اخطاریه ابلاغ واقعی شده باشد و با توجه به عدم حضور خوانده دعوی و ابلاغ قانونی  رأی دادگاه میبایست غیابی صادر میگردید نه حضوری.