گزارش حاضر ، از محاکم دادگستری جهت آموزش و آشنایی علاقمند علم حقوق و وکالت  توسط گروه وکلای مهر اصفهان تهیه شده است در این گزارش نام افراد، تاریخ و مواردی از این قبیل به صورت فرضی توسط کامپیوتر تغییر کرده است

گزارش دوم:شعبه یکصد وهفدهم دادگاه عمومی کیفری

شاکی: صورت جلسه مامورین انتظامی

متشکی عنه: ع.حبیبی

موضوع: سرقت تعزیری

– ش-وکیل-وکالت-: ۸۲۰۳۴۲

تاریخ جلسه: ۱۱/۴/۸۳

اغفال-و-تهدید-(3)

اغفال-و-تهدید-(۳)

شرح گزارش: براساس صورت جلسه سرباز وظیفه درهنگام گشت زنی در محله جامی به فردی در حال رفتن به سمت موتور سیکلت مشکوک شده و در حالیکه مشغول شکستن قفل فرمان موتور سیکلت بودهکه به هویت ع.حبیبی به سمت مامور حمله ور شده و متواری گردیده که با کمک مردم نامبرده برروی پشت بام منزلی به همراه یک کیسه که داخل آن مقداری طلا و یک قبضه سلاح سرد(چاقو) دستگیر شده وبابازرسی بدنی نیز مبلغ نهصدو شش هزار تومان کشف گردیده است

متشکی عنه در دفاع ازخویش معروض میدارد که طلاهای کشف شده را از کارگاه طلاسازی دوستش برداشته و موتور سیکلت متعلق به خودم میباشد ودر خیابان بودم که دستگیر شدم.

شکواییه اولیه: براساس صورت جلسه سرباز وظیفه که به شخصی با هویت ع. حبیبی که مشغول شکستن قفل فرمان موتور سیکلت بوده مشکوک شده و پس از متواری شدن وی با همکاری اهالی محل موفق به دستگیری نامبرده گردیده و وی را فورا به کلانتری محل منتقل نموده است.

اظهارات متهم:

متهم در برگه اظهارات خویش در دادسرای عمومی اعلام نموده بود که طلاهای کشف شده را از کارگاه طلاسازی دوستش برداشته است و خواستم طلاها را با دوستم ببرم و به فروش برسانم که در خیابان بودیم و دستگیر شدیم.

قرارتامین صادره: متهم با قرار قبولی وثیقه آزاد میباشد.

کیفرخواست: ع. حبیبی بنا به دلایل زیر : ۱٫ گزارش مرجع انتظامی ۲٫ شکایت شاکی ۳٫ اظهارات متهم ۴٫ قرائن و امارات .مرتکب سرقت اموال مکشوفه گردیده، لذا فرد مورد نظر گناهکار بوده و تقاضای مجازات وی می شود.

رأی دادگاه:

در خصوص اتهام ع. حبیبی آزادبا قرارقبولی وثیقه دایر برسرقت موضوع کیفرخواست دادسرای عمومی با توجه به اینکه اشخاصی به عنوان مال باخته طرح شکایت ننموده اند و دلیل محکمه پسندی برربایش اموال مسروقه توسط متهم در پرونده موجود نمیباشد دادگاه بزهی را ازناحیه وی محرز ندانسته و با توجه به اصل برائت و استناد به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری رأی به برائت مشارالیه صادر و رأی صادره ظرف بیست روز قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد.

نظریه وکیل :

باتوجه به اظهارات متهم در دادسرا مبنی براینکه طلاهای سرقت شده را از کارگاه طلاسازی دوستش برداشته لهذا این مورد باید بررسی میشد و از دوست متهم نیز تحقیق به عمل می آمد، که آیا از برداشته شدن طلاها اطلاعی دارد یا خیر؟ لیکن نه دردادسرا ونه در دادگاه به این نکته توجه نشده است.دادگاه محترم بهتر بود با توجه به نقص تحقیقات در دادسرا به استناد تبصره یک ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب دادگاه  که بیان میدارد«هرگاه نقصی درتحقیقات محکیم ده نماید یا باید خود دادگاه تکمیل نماید یا اینکه رفع نقص مربوطه را از دادسرای درخواست کند.» لیکن توجهی به این امر نشده است. لذا رأی دادگاه اگر با تکمیل تحقیقات صورت میگرفت قانونی به نظر میرسید.

باتوجه به اظهارات متهم در دادسرا مبنی براینکه طلاهای سرقت شده را از کارگاه طلاسازی دوستش برداشته لهذا این مورد باید بررسی میشد و از دوست متهم نیز تحقیق به عمل می آمد، که آیا از برداشته شدن طلاها اطلاعی دارد یا خیر؟ لیکن نه دردادسرا ونه در دادگاه به این نکته توجه نشده است.دادگاه محترم بهتر بود با توجه به نقص تحقیقات در دادسرا به استناد تبصره یک ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب دادگاه  که بیان میدارد«هرگاه نقصی درتحقیقات محکیم ده نماید یا باید خود دادگاه تکمیل نماید یا اینکه رفع نقص مربوطه را از دادسرای درخواست کند.» لیکن توجهی به این امر نشده است. لذا رأی دادگاه اگر با تکمیل تحقیقات صورت میگرفت قانونی به نظر میرسید.