دادگاه عمومی حقوقی

خواهان: ر. مداقی ۲٫ م. ترانی

خوانده: میر باقری

موضوع دادخواست: رفع تصرف عدوانی

تاریخ جلسه: ۲۷/۲/۸۴

شرح گزارش: جلسه رسیدگی به تاریخ فوق با حضور خواهان و وکیل وی به همراه خواندگان تشکیل گردید. دادگاه خطاب به وکیل خواهان ، خواسته خود را شرح دهید. وکیل خواهان معروض میدارد: « خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است و با این توضیح که موضوع رفع تصرف عدوانی موارد ذیل میباشد. که خواندگان با قرار دادن وسایل در راه پله، گذاشتن گلدان در انباری و همچنین نصب دوربین مداربسته در طیقات دوم و سوم منجر به سلب آسایش موکل گردیده؛لذا تقاضای رفع تصرف در موارد مذکور به انضمام پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل را مستدعی میباشد.»

خوانده ردیف اول در دفاع اظهار میدارد:« مجتمع ما چهار واحد دارد و ابزار آلات ساختمانی برروی پشت بام را جمع آوری کردیم .خوانده ردیف سوم نیز معروض میدارد:« بنده به عنوان رئیس هیئت مدیره ساختمان میباشم. نصب دوربین خلاف واقعیت است و بنده به همراه خوانده ردیف اول مالک سه طبقه مسکونی به صورت مشاعی  مجتمع هستیم و وجود گیاهان در ساختمان باعث شادابی است نه مزاحمت و البته درخصوص وسایل ساختمانی نیز ، تاجائیکه که امکان دارد در انباری قرارداده شد. خواهان محترم تنها مالک یک واحد میباشد و جهت سلب آسایش این خواسته را مطرح نموده است.»

خلع ید

خلع ید

دادخواست خواهان:

خواسته: صدور حکم مبنی بر رفع تصرف عدوانی مشاعات به انضمام کلیه خسارات

دلائل و منضمات: فتوکپی مصدق سند آپارتمان، عکسهای اخذ شده از محل تصرف، جلب نظر کارشناس رسمی و شهادت شهود

شرح دادخواست: خواهان مالک یک دستگاه آپارتمان به شماره ثبت ۸۵۱۴ میباشد و خواندگان فوق مالک طبقات دوم وسوم و همسایگان ایشان هستند. خواندگان اقدام به تصرف مشاعات ساختمان از جمله راه پله ها که درمکان فوق گلدانهای خود را گذاشته اند، همچنین اقدام به گذاشتن مقدار زیادی اشیا، اسباب در انباری و زیرزمین و پشت بام نموده اند. خوانده ردیف اول اقدام به نصب دوربین مداربسته در مشاعات نموده که به هنگام عبور موجب ایجاد مزاحمت برای خانواده خواهان میباشد. لذا رفع تصرف عدوانی ازمشاعات ذکر شده و جمع آوری دوربین مداربسته و اخذ کلیه خسارات دادرسی ازجمله حق الوکاله وکیل وهزینه دادرسی را مستدعی است.

نظریه کارشناس دادگستری به استناد تأمین دلیل:

کارشناس محترم اظهار داشته که مجموعه شامل چهار واحد آپارتمان و شش واحد انباری و زیرزمین میباشد. خواهان دارای سند طبقه همکف است و بقیه آپارتمانها متعلق به خواندگان میباشد. درزمان بازدید مشخص گردید که فضاهای ذیل با وسایل اشغال شده است: ۱٫ پشت بام با وسایل ساختمانی شامل بالابرو…۲٫ خسارت وارده به دیوار سالن خواهان به دلیل نشت آب برای آبیاری گلها

« باتوجه به کپی سند مالکیت، خواهان مالک سه دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه همکف میباشد به انضمام یک واحد پارکینگ و یکباب انباری. »

دادگاه طرفین را به صلح و سازش دعوت نمود که با قبول آن، گزارش اصلاحی صادر گردید.

ابلاغ به خواندگان به استناد ماده ۶۸ از قانون آیین دادرسی مدنی به علت عدم حضور به یکی از بستگان ایشان صورت گرفته است.

رأی دادگاه: (گزارش اصلاحی)

طرفین با شرح سازش صورت گرفته درخواست گزارش اصلاحی نمودند و مقرر گردید خواهان و خوانده نهایتاً تا تاریخ ۳۱/۳/۸۴ کلیه اموال خود را برروی پشت بام که شامل بزار ساختمانی و … است را بردارند. خوانده ردیف دوم: کلیه گلدانهای خود را از قسمت مشاعات جابجا نمایدو طرفین من بعد وسایل اختصاصی را در قسمت مشاعات قرار ندهند. خواهان وخوانده نیز وسایل نقلیه خویش را داخل محدوده خط پارکینگ اختصاصی خود پارک نمایند.

با توجه به عکسهای دریافتی از تمام قسمتهای ساختمان مشخص گردیدکه طبق اظهار خواهان در قسمت مشاعات دوربین مداربسته قرار داده شده، در حالیکه تصاویر گرفته شده حاکی ازاین است که دوربین مداربسته ای در ساختمان نصب نگردیده است.

نظریه   وکیل :

به استناد ماده ۱۸۴ از قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی مینماید. مفاد سازش نامه نسبت به طرفین نافذ و معتبر است. با توجه به اینکه طرفین به دادگاه مراجعه کرده ودرجریان رسیدگی هستند با آگاهی و به درخواست دادگاه اقدام به صلح و سازش نمودند و دادگاه با صدور گزارش اصلاحی، بین طرفین سازش نمودکه همچون رأی دادگاه قابلیت اجرایی دارد و قطعی میباشد. دادخواست خواهان به استناد قانون تملک آپارتمانها صحیح تلقی میگرددزیرا به استناد ماده ۲ قانون فوق قسمت های مشاع به همه مالکان تعلق دارد و قرار دادن اشیای اضافه در این قسمتها ممنوع است و باید با رضایت همه مالکین باشد.