رفع مزاحمت

گزارش حاضر ، از محاکم دادگستری جهت آموزش و آشنایی علاقمند علم حقوق و وکالت  توسط گروه وکلای مهر اصفهان تهیه شده است در این گزارش نام افراد، تاریخ و مواردی از این قبیل به صورت فرضی توسط کامپیوتر گذاشته شده است.- گزارش  شماره۱۶

 شعبه بیست و — دادگاه عمومی حقوقی

 موضوع: رفع مزاحمت

خواهان: بتول خاورنژاد

خوانده:کامبیز مازیار  شیرانی

وکیل: مریم ارسی

 —-: ۹۴۹۲۸

 تاریخ رسیدگی: ۲۰/۱۱/ ۹۴

 

رفع مزاحمت

رفع مزاحمت

شرح ماوقع:

وکیل خواهان دادخواستی مبنی بر الزام خوانده به رفع مزاحمت نسبت به درب باز شده مجاورت منزل خواهان مطرح مدعی است به صورت غیرقانونی باز شده و باعث ایجاد مزاحمت برای رفت و آمد خواهان از کوچه می شود.

شرح دادخواست:احتراماً به وکالت از موکل به استحضار می رساندکه یکی از مالکین پلاک ثبتی ۸۲۱۳ فرعی از اصلی مفروز و مجزا شده ۱۱۴۲ فرعی از اصلی مذکور قطعه صفر تفکیکی واقع در بخش ۱۴ ثبتی گیلان  می باشد که ملک متعلق به ایشان در مجاورت ملک خواننده محترم واقع است به نحوی که عبور و مرور موکل از کنار دیوار متعلق به خوانده می باشد،چون درب ورودی موکل دقیقا متصل به دیوار خوانده می باشد و خوانده با احداث یک درب در جایی از دیوار خود که حسب اظهار موکل به صورت غیرقانونی احداث شده است و با پارک کردن اتومبیل مانع ورود وخروج موکل به خانه اش شده وموجب مزاحمت وی گردیده است و مراجعات مکرر موکل و سایر همسایگان وی به شهرداری موثر واقع گردیده است.لذا وفق ماده ۱۶۵ از قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای صدور حکم به رفع مزاحمت و انسداد درب مذکور( مطابق عکس پیوست) با جلب نظر کارشناس وبا استعلام از سایر مراجع ذیربط وهمچنین مطلق خسارات دادرسی حق الوکاله وکیل مورد تقاضا است.

دلایل ومنضمات:۱) عنداللزوم استماع شهادت شهود ۲)جلب نظر از کارشناس دادگستری۳) استعلام از مراجع و مراکز ذیربط شهرداری۴) عکس های مربوط به درب مذکور ۵)گزارش حاضر ، از محاکم دادگستری جهت آموزش و آشنایی علاقمند علم حقوق و وکالت  توسط گروه وکلای مهر اصفهان تهیه شده است در این گزارش نام افراد، تاریخ و مواردی از این قبیل به صورت فرضی توسط کامپیوتر گذاشته شده است.- گزارش  شهرداری

جلسه رسیدگی شعبه بیست و– حقوقی به تاریخ۲۲/۱۱/۹۴ با حضور خواهان وخوانده تشکیلگردیده وخوانده در دفاعیات خود به دادخواست دعوا ایراد شکلی گرفته است و گفته که من سمت ندارم و منزل متعلق به همسرم است و قولنامه به دادگاه ارائه کرده است که مالکیت منزل مذکور متعلق به همسرش می باشد.وکیل خواهان اعلام کرده که دعوا ارتباطی با مالکیت نداشته است و آنچه که مهم است رفع مزاحمت و سلب تصرف خوانده در منزل مسکونی میباشد و قولنامه های پیوستی هم صوری است و همه نامه های شهرداری به خوانده مبنی بر انسداد درب به طرفیت خوانده می باشد و نه همسر وی.

 رای دادگاه:

در خصوص دعوای مطروحه خانم مریم پارسایی به وکالت از بتول خاورنژاد فرزند سلیمان به طرفیت احمد مازیار  شیرانی به خواسته صدورحکم به رفع مزاحمت خوانده نسبت به درب باز شده مجاورت منزل خواهان، با توجه به دفاعیات موجه خوانده و اینکه وی با توجه به مدارک ارائه شده به دادگاه مالک نبوده است و دعوا خواهان متوجه ایشان نیست وفلذا مستندا به بند ۴ ماده ۸۴ ناظر به ماده ۸۹ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان صادر و اعلام می‌گردد قرار صادره ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر می باشد.

از رای صادره شعبه — حقوقی اعتراض به عمل آمده و دادنامه اصداری مجدداً در شعبه بیست و ششم دادگاه تجدیدنظر استان مورد بررسی قرار می گیرد. رأی دادگاه تجدید نظر نیز موید این امر است که چون خواهان دلیل و مدرک موجهی که موجب نقض دادنامه شود ارائه نکرده است و از لحاظ اصول و تشریفات دادرسی نیز ایرادی در دادنامه موجود نمیباشد دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تایید میگردد.

رفع مزاحمت

رفع مزاحمت

 نظر وکیل پایه یک دادگستری از گروه وکلای مهر اصفهان -وکیل خوب در اصفهان  -وکیل خانم در اصفهان

خوانده در این دعوا سمت نداشته و قرار رد دعوا اصداری کاملا مطابق با ماده ۸۴ و ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی می باشد و صحیح است.

0 پاسخ

ثبت دیدگاه

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
به ما بپیوندید !

پاسخی بگذارید